Iniciatíva proti nedostatku kvalifikovaných pracovníkov

Nedostatok vodičov a kvalifikovaných pracovníkov spôsobuje problémy nielen pre hospodárstvo, ale najmä pre logistiku. Nedostatok kvalifikovaných vodičov je jedným  z rozhodujúcich faktorov, ktoré brzdia budúci rast logistiky. DACHSER je v súčasnosti jedným z najväčších školiteľov profesionálnych vodičov v Nemecku.

Poskytovateľ logistických služieb DACHSER Service und Ausbildungs GmbH spustil pred desiatimi rokmi ofenzívu udržateľnej kvalifikácie.
Poskytovateľ logistických služieb DACHSER Service und Ausbildungs GmbH spustil pred desiatimi rokmi ofenzívu udržateľnej kvalifikácie.

Bez profesionálnych vodičov by nefungovalo takmer nič. Chod ekonomiky by sa zastavil a regály v supermarketoch a obchodných domoch by zostali prázdne. V odvetví nákladnej dopravy však chýbajú mladí vodiči. Podľa štúdie "Riešenie kapacitných problémov v logistike so zameraním na vodičov" zverejnenej začiatkom roka 2023 v Nemecku chýba viac ako 70 000 kvalifikovaných pracovníkov. A ďalších približne 20 000 miest pre vodičov zostáva každý rok neobsadených. Príčiny sú rôzne: neatraktívny pracovný čas, nekonkurencieschopné platy, ale aj nedostatočné spoločenské ocenenie. Výsledok: odvetvie dopravy má problém s imidžom a povolanie vodiča je často vnímané negatívne. Správa Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) dokonca považuje nedostatok vodičov za európsky a celosvetový problém, keďže v 36 skúmaných krajinách nie sú obsadené viac ako tri milióny miest vodičov nákladných vozidiel.

"Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je všeobecným trhovým trendom, ktorý ovplyvňuje celý logistický priemysel," hovorí Alexander Tonn, COO DACHSER. "Musíme vynakladať stále väčšie úsilie na obsadenie voľných pracovných miest."  Spoločnosť DACHSER preto založila pred desiatimi rokmi kvalifikačnú ofenzívu "DACHSER Service und Ausbildungs GmbH" s cieľom prilákať mladých ľudí k povolaniu vodiča, inšpirovať ich, vyškoliť a dlhodobo ich zabezpečiť pre trh - ideálne neskôr ako samostatných partnerov v doprave..

"Ocenenie, perspektíva, osobná zodpovednosť a plat sú najdôležitejšími faktormi, ktoré zatraktívňujú povolanie," povedal Hendrik Jansen, konateľ spoločnosti DACHSER Service und Ausbildungs GmbH, ktorý sa na tejto iniciatíve podieľa od jej vzniku.

Hľadanie vodičov a ich nadšenie pre prácu

Od vzniku iniciatívy sa každoročne začína vzdelávať približne sto účastníkov, ktorí sa stanú profesionálnymi vodičmi. "Profesionalizovali sme odbornú prípravu a ďalšie odborné vzdelávanie. Všetky procesy týkajúce sa sveta šoférovania sme podrobili skúške," hovorí Jansen. Iniciatíva sa zamerala aj na prijatie manažérov vozového parku v každej nemeckej pobočke DACHSER, ktorí majú v rámci koncepcie kľúčovú funkciu a venujú sa potrebám vodičov.

"V spoločnosti DACHSER sú zamestnanci na všetkých prevádzkových úrovniach dôležití a majú svoje postavenie. Toto ocenenie a kultúra práce sa odráža aj na úrovni profesionálnych vodičov na moderných príjemných pracoviskách." Hendrik Jansen

"V spoločnosti DACHSER sú zamestnanci na všetkých prevádzkových úrovniach dôležití a majú svoje postavenie. Toto ocenenie a kultúra práce sa odráža aj na úrovni profesionálnych vodičov na moderných a príjemných pracoviskách. Patrí sem aj riešenie tém, ako je zdravé stravovanie, cvičenie a prevencia závislostí," vysvetľuje Jansen. Analýzy hodnotových tokov, ktoré spoločnosť DACHSER pravidelne vykonáva vo svojich pobočkách, mapujú všetky procesy súvisiace s každodennou prácou vodičov a identifikujú potenciál optimalizácie a možnosti rozvoja. Aj tu sa vždy výslovne zohľadňujú záujmy vodičov.

Každoročne sa na profesionálnych vodičov začne pripravovať približne sto účastníkov.
Každoročne sa na profesionálnych vodičov začne pripravovať približne sto účastníkov.

Prinášanie zmien vo vzájomných vzťahoch

"Nájsť dobrých vodičov je jedna vec. Rovnako dôležité je udržať si dobrých ľudí a ďalej ich motivovať," hovorí Hendrik Jansen. Pritom treba dbať aj na zmenu postoja ľudí k práci. "Dnes ide o otázky ako rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, zmena komunikácie alebo zmysluplná a významná práca. A práve na týchto pilieroch pracujeme: Ak sa nám podarí dosiahnuť zmenu v prístupe k našim vodičom - a to sa netýka len spoločnosti DACHSER - potom sa nám podarí dosiahnuť kultúrnu zmenu a z nej vyplývajúce väčšie uznanie tejto profesie a ľudí, ktorí ju vykonávajú."

Aj keď to samo o sebe spoločnosť DACHSER Service und Ausbildungs GmbH nevyrieši štrukturálny a globálny nedostatok vodičov, ide príkladom. "Udržateľná logistika je podmienená kvalitou služieb a ľudí, ktorí ich každý deň poskytujú," hovorí Alexander Tonn. "Chceme ich posilniť, poskytnúť im tie najlepšie podmienky a oceniť ich v tom, čo robia. Základy pre to sú položené v odbornej príprave a ďalšom vzdelávaní. Tu prichádza na rad naša iniciatíva."

DACHSER Service and Ausbildungs GmbH

Spoločnosť DACHSER Service und Ausbildungs GmbH bola založená spoločnosťou DACHSER v roku 2014. Cieľom dcérskej spoločnosti je získať, inšpirovať a vyškoliť ľudí pre povolanie vodiča s príkladným programom odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania a dlhodobo ich zabezpečiť pre trh. Kľúčom tejto iniciatívy sú: kvalita vzdelávania, oceňovanie a komunikácia.

Vodiči vyškolení spoločnosťou DACHSER po absolvovaní školenia zvyčajne pracujú pre dopravných partnerov, ktorí sú okrem iného na cestách aj pre spoločnosť DACHSER. Logistická spoločnosť má preto osobitný záujem na tom, aby ďalšia generácia bola úzko spätá s rodinou DACHSER. Tím spoločnosti DACHSER Service und Ausbildungs GmbH tiež pomáha vyškoleným vodičom urobiť napríklad krok k samostatnej zárobkovej činnosti.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Tereza Haraksim