Kariéra Mediaroom

Informácie o ochrane údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá („DACHSER“). Spracovanie vašich osobných údajov, ako napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, vždy prebieha v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a nariadeniami o ochrane údajov špecifickými pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť DACHSER. Ak sa niekde spomína nariadenie GDPR, vždy sú v takom prípade zahrnuté aj príslušné ustanovenia iných nariadení o ochrane údajov špecifických pre danú krajinu.

V našich zásadách ochrany osobných údajov sa uvádzajú informácie o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame. Budeme vás informovať aj o vašich zákonných právach. V prípadoch, keď by sme vám chceli ponúknuť konkrétne služby prostredníctvom našej webovej lokality alebo inak, a keď v tejto súvislosti neexistuje žiadny právny základ pre potrebné spracovanie údajov, získame váš súhlas.

Práva dotknutej osoby a podávanie správ o incidentoch v oblasti ochrany údajov

Svoje práva ako dotknutá osoba – napríklad právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a právo namietať – môžete uplatniť online tu. Incidenty v oblasti ochrany údajov, ako je napríklad neoprávnený prístup, informácie, zverejňovanie, spracúvanie, strata osobných údajov, môžete nahlásiť online tu.

1. Prevádzkovateľ a úradník pre ochranu údajov

Zodpovedná osoba na účely právnych predpisov o ochrane údajov je:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Nemecko

Tel.: +49 831 5916 0

Fax: +49 831 5916 1312

info@dachser.com

www.dachser.de

Meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov v spoločnosti DACHSER SE sú:

DACHSER SE

Úradník pre ochranu údajov

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Nemecko

data.protection@dachser.com

2. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Táto webová lokalita zhromažďuje rad všeobecných údajov a informácií pri každom otvorení. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. Údaje, ktoré možno zaznamenať, sú:

používané typy a verzie prehliadača,

operačný systém používaný systémom prístupu,

webová lokalita, z ktorej sa systém prístupu dostane na našu webovú lokalitu (známa ako odkazujúca stránka),

webové podlokality na našej webovej lokalite, ku ktorým bol vykonaný prístup prostredníctvom systému prístupu,

dátum a čas prístupu na webovú lokalitu,

adresa internetového protokolu (IP),

poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a

ďalšie podobné údaje a informácie použité na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť DACHSER nevyvodzuje o vás žiadne závery. Nedochádza k žiadnemu profilovaniu. Namiesto toho potrebujeme tieto informácie, aby sme mohli správne poskytovať a optimalizovať obsah našej webovej lokality, optimalizovať reklamu pre webovú lokalitu, aby sme zabezpečili dlhodobú životaschopnosť našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej lokality a aby sme mohli orgánom činným v trestnom konaní poskytnúť informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku.

DACHSER tieto anonymne získané údaje a informácie používa štatisticky, na účely zvýšenia úrovne ochrany a bezpečnosti údajov v rámci našej spoločnosti. Anonymné údaje zo súborov denníka servera ukladáme oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Právny základ pre dočasné ukladanie údajov a súborov denníkov je článok 6 ods. 1 riadok f) GDPR.

3. Spracovanie údajov v prípade kontaktu

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na našej webovej lokalite alebo prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v informáciách o spoločnosti. Ak kontaktujete spoločnosť DACHSER prostredníctvom jedného z týchto kanálov, osobné údaje, ktoré nám poskytnete, automaticky uložíme. Takéto osobné údaje dobrovoľne odoslané spoločnosti DACHSER sa uložia na účely spracovania vašej žiadosti a/alebo aby sme vás mohli kontaktovať.

Spoločnosť DACHSER priraďuje otázky a súvisiace osobné údaje na spracovanie a použitie príslušnému orgánu v rámci skupiny DACHSER, vo všeobecnosti národnej dcérskej spoločnosti v krajine žiadateľa, a vymieňa si s ňou údaje. Takže napríklad otázky a zodpovedajúce údaje z webovej lokality pre Švajčiarsko (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou dcérskou spoločnosťou DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). V tejto súvislosti sa údaje môžu odosielať aj národným dcérskym spoločnostiam v tretích krajinách.

Právny základ pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a vo všetkých ostatných prípadoch ochrana oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právny základ na prenos údajov do tretej krajiny je článok 49 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Prihlásenie na odber nášho informačného bulletinu

Na webovej lokalite spoločnosti DACHSER majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber informačných bulletinov DACHSER (napr. „eLetter“). To, ktoré osobné údaje sa pri objednávaní informačného bulletinu odošlú spoločnosti DACHSER, určuje vstupná maska používaná na tento účel.

Spoločnosť DACHSER prostredníctvom informačného bulletinu pravidelne informuje zákazníkov a obchodných partnerov o novinkách týkajúcich sa našich služieb a produktov, aktuálnych tlačových správ, informácií o našej značke a aktuálnom obsahu na našej webovej lokalite. Informačný bulletin môže dotknutá osoba dostávať len ak

1. má platnú e-mailovú adresu a

2. zaregistruje sa na odber informačného bulletinu. Z právnych dôvodov sa dotknutej osobe odošle potvrdzujúci e-mail na každú e-mailovú adresu, ktorú táto osoba po prvýkrát zadá na účely odberu informačného bulletinu. Ide o postup dvojitého potvrdenia. Tento potvrdzujúci e-mail sa používa na kontrolu toho, či vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba povolil prijímanie informačného bulletinu. Právnym základom pre zasielanie informačného bulletinu je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pri registrácii na odber informačného bulletinu ukladáme IP adresu pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP) počítačového systému, ktorý dotknutá osoba používa v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zber týchto údajov je potrebný na to, aby bolo možné neskôr sledovať (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži ako právna ochrana pre spoločnosť DACHSER. V súvislosti s odosielaním informačného bulletinu bude spoločnosť DACHSER používať adresu Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Nemecko na účely zhromažďovania, spracúvania, používania a/alebo uchovávania týchto údajov.

Osobné údaje zozbierané v súvislosti s prihlásením na odber informačného bulletinu sa použijú výlučne na tieto účely:

  • poslanie informačného bulletinu,
  • poradenstvo a reklama,
  • navrhovanie informačného bulletinu podľa požiadaviek,
  • zostavovanie tém informačného bulletinu spôsobom primeraným vašim záujmom.

Predplatitelia informačného bulletinu môžu takisto dostávať informácie e-mailom, ak je to potrebné na prevádzku služby informačného bulletinu alebo na registráciu v tejto súvislosti, napríklad v prípade zmeny ponuky bulletinu alebo zmien technických podmienok.

Súhlas s uchovaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba dala na účely zasielania informačného bulletinu, je možné kedykoľvek odvolať. Prepojenie na účely zrušenia súhlasu možno nájsť v každom bulletine. Takisto je možné kedykoľvek zrušiť registráciu priamo tak, že spoločnosti DACHSER oznámite kontaktné údaje uvedené v oddiele 1.

5. Sledovanie v rámci informačného bulletinu

Naše informačné bulletiny obsahujú „sledovacie pixely“. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená v e-mailoch odoslaných vo formáte HTML, ktorá umožňuje zaznamenávanie a analýzu protokolových súborov. To umožňuje štatistické vyhodnotenie úspešnosti alebo zlyhania online marketingových kampaní. Na základe vloženého sledovacieho pixelu môže spoločnosť DACHSER zistiť, či a kedy dotknutý subjekt otvoril e-mail a ktoré prepojenia v e-maile otvoril.

Spoločnosť DACHSER takéto osobné údaje zozbierané prostredníctvom sledovacích pixelov obsiahnutých v informačných bulletinoch uchováva a vyhodnocuje s cieľom optimalizovať odosielanie informačných bulletinov a lepšie prispôsobiť obsah budúcich bulletinov záujmom dotknutej osoby. Dotknuté osoby majú kedykoľvek právo odvolať vyhlásenie o súhlase vydané osobitne na tento účel prostredníctvom postupu dvojitého potvrdenia. Po jeho odvolaní spoločnosť DACHSER tieto osobné údaje vymaže. Zrušenie registrácie na zasielanie informačného bulletinu spoločnosť DACHSER automaticky považuje za odvolanie.

6. Súbory cookie

Táto webová lokalita používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory vytvorené a uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača. S pomocou súborov cookie vám spoločnosť DACHSER môže poskytovať používateľsky prístupnejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej lokality. Používatelia webových lokalít, ktoré používajú súbory cookie, napríklad nemusia pri každej návšteve takejto webovej lokality opätovne zadávať svoje prihlasovacie údaje, pretože túto úlohu preberá webová lokalita a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa.

7. Nástroj webovej analýzy etracker

Poskytovateľ tejto webovej lokality využíva služby spoločnosti etracker GmbH z nemeckého Hamburgu (www.etracker.com) na analýzu údajov o používaní. Systém etracker predvolene nepoužíva súbory cookie. Ak výslovne schválite nastavenie súborov cookie na analýzu (štatistické súbory cookie), použijú sa súbory cookie, ktoré umožňujú štatistickú analýzu používania tejto webovej lokality jej návštevníkmi, ako aj zobrazovanie obsahu alebo reklamy súvisiacich s používaním. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v zariadení používateľa. Súbory cookie nástroja etracker neobsahujú informácie umožňujúce identifikáciu používateľa.

Údaje vytvorené nástrojom etracker tento nástroj spracúva a uchováva výlučne v Nemecku v mene poskytovateľa tejto webovej lokality, a preto podliehajú prísnym nemeckým a európskym právnym predpisom a normám na ochranu údajov. etracker bol nezávisle testovaný a certifikovaný a ePrivacyseal získal osvedčenie o ochrane údajov.

Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f) (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je optimalizácia našej online ponuky a našej webovej lokality. Keďže ochrana osobných údajov našich návštevníkov je pre nás dôležitá, údaje, ktoré môžu umožniť odkazovanie na konkrétnu osobu, napríklad adresa IP, prihlasovacie údaje alebo ID zariadenia, budú čo najskôr anonymizované alebo pseudonymizované. Nedochádza k ich žiadnemu inému použitiu, kombinácii s inými údajmi ani prenosu tretím stranám.

Nastavenie prehliadača „do not track“ (nesledovať) vás zároveň automaticky vylúči zo sledovania.

Proti vyššie uvedenému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať.

8. Hosting podcastov Podgee

Využívame službu hostingu podcastov Podigee od poskytovateľa Potiagee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlín, Nemecko. Pomocou služby Podgee sa nahrávajú alebo prenášajú podcasty. 

Jej používanie je založené na našich oprávnených záujmoch, t. j. na záujme bezpečného a účinného poskytovania, analýzy a optimalizácie ponuky podcastov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Služba Podigee spracúva IP adresy a informácie o zariadení, aby umožnila preberanie/prehrávanie podcastov a určila štatistické údaje, napríklad počet počúvaní. Tieto údaje služba Podigee pred uložením do databázy anonymizuje alebo pseudonymizuje, pokiaľ nie sú potrebné na poskytovanie podcastov. 

Ďalšie informácie a možnosti týkajúce sa vznášania námietok nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Podigee: https://www.podigee.com/en/about/privacy

9. DACHSER Platform

Spoločnosť DACHSER ponúka služby prostredníctvom nástroja DACHSER Platform na svojej webovej stránke. Hlavné funkcie DACHSER Platform zahŕňajú určovanie nákladov na prepravu online, zaznamenávanie objednávok na prepravu a sledovanie zásielok pomocou funkcie Tracking & Tracing.

Spoločnosť DACHSER prideľuje registrácie DACHSER Platform a súvisiace osobné údaje potrebné na spracovanie a používanie príslušnému subjektu v rámci spoločnosti DACHSER Group vo všeobecnosti národnej pobočke národnej spoločnosti žiadateľa, a tieto údaje si vymieňa s príslušným subjektom. Napríklad registrácie a údaje použité na registráciu na DACHSER Platform na švajčiarskej webovej stránke (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou spoločnosťou DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). V tejto súvislosti sa údaje môžu posielať aj národným spoločnostiam v tretích krajinách. Aplikácie DACHSER Platform môžu používať používatelia s individuálnou registráciou alebo bez nej. Po registrácii príslušná národná spoločnosť aktivuje používateľa po jeho úspešnom overení. Registrovaní používatelia majú viac „výhod“ ako neregistrovaní používatelia, t. j. registrovaní používatelia majú prístup k rozsiahlejším službám. Osobné údaje, ktoré sa prenášajú do spoločnosti DACHSER, sú určené na príslušnej vstupnej obrazovke, ktorá sa používa na registráciu.

Výhradným účelom použitia údajov pri používaní DACHSER Platform je poskytovanie vyššie uvedených služieb. Právnym základom pre spracovanie údajov pri príprave alebo vykonávaní zmlúv je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a vo všetkých ostatných prípadoch je právnym základom ochrana oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Pokiaľ ide o prenos údajov do tretej krajiny, právnym základom je článok 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

10. eLogistics

Spoločnosť DACHSER ponúka na svojej webovej lokalite služby v rámci nástroja eLogistics. Medzi hlavné funkcie portálu eLogistics patrí online určovanie nákladov na prepravu, zaznamenávanie objednávok na prepravu a sledovanie zásielok pomocou lokalizácie a sledovania zásielok.

Spoločnosť DACHSER priraďuje registrácie eLogistics a súvisiace osobné údaje na spracovanie a použitie príslušnému orgánu v rámci skupiny DACHSER, vo všeobecnosti národnej pobočke dcérskej spoločnosti v krajine žiadateľa, a vymieňa si s ňou údaje. Napríklad registrácie a údaje potrebné na registráciu do portálu eLogistics na webovej lokalite pre Švajčiarsko (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou dcérskou spoločnosťou DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). V tejto súvislosti sa údaje môžu odosielať aj národným dcérskym spoločnostiam v tretích krajinách. Aplikácie eLogistics môžu používať používatelia s individuálnou registráciou alebo bez nej. V prípade registrácie príslušná národná dcérska spoločnosť aktivuje používateľa po úspešnom overení. Po registrácii majú používatelia v porovnaní s neregistrovanými používateľmi k dispozícii viac „oprávnení“, t. j. majú prístup k rozsiahlejším službám. To, ktoré osobné údaje sa poskytnú spoločnosti DACHSER, sa určuje podľa príslušnej vstupnej masky použitej na registráciu.

Pri prístupe k službám eLogistics sa zadané údaje využívajú výlučne na účely poskytovania uvedených služieb. Právny základ pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a vo všetkých ostatných prípadoch ochrana oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právny základ na prenos údajov do tretej krajiny je článok 49 ods. 1 písm. b) GDPR.

11. Google Maps

Táto stránka používa službu mapovania Google Maps. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Nadradená spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphibictheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej lokalite a vy môžete vďaka tomu pohodlne používať funkcie mapovania.

Pri vašej návšteve webovej lokality dostane spoločnosť Google informáciu, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej lokality. Okrem toho sa jej odosielajú údaje uvedené v oddiele 2. K odosielaniu údajov dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, cez ktoré ste prihlásení, alebo nie. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu kontu. Ak si neželáte, aby boli tieto údaje priradené k vášmu profilu v službe Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu svojej webovej lokality orientovaného na dopyt. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (dokonca aj pre neprihlásených používateľov) s cieľom zabezpečiť reklamu orientovanú na dopyt a informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej lokalite. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom na účely uplatnenia tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť Google. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovávania poskytovateľom doplnku nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa.

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov pomocou Google Maps je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prenos údajov do tretích krajín bez rozhodnutia o primeranosti je založený na uznávaných štandardných zmluvných doložkách. Podrobnosti nájdete tu a tu.

Ďalšie informácie o manipulácii s údajmi o používateľoch nájdete vZásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google

12. Doplnky sociálnych sietí

Na našej webovej stránke používame doplnky („pluginy“) sociálnych sietí Facebook, Twitter, YouTube, Xing a LinkedIn. Doplnky používame najmä na to, aby sme vám umožnili zdieľať obsah našej webovej lokality s ostatnými používateľmi sociálnych sietí alebo ich na takýto obsah upozorniť. Poskytovateľa príslušného doplnku môžete identifikovať podľa jeho loga alebo počiatočných písmen.

Keď navštívite našu lokalitu, spočiatku neprenášame poskytovateľom týchto doplnkov žiadne osobné údaje. Ak však kliknete na zvýraznené pole, osobné údaje sa prenesú priamo od vás poskytovateľovi príslušného doplnku, ktorý ich spracuje – tento poskytovateľ sa môže nachádzať aj v tretích krajinách, napríklad v USA. Po kliknutí na pole doplnku sa otvorí nové okno prehliadača a zobrazí sa stránka poskytovateľa príslušnej sociálnej siete. Údaje sa poskytovateľovi príslušného doplnku prenášajú bez ohľadu na to, či máte účet na sociálnej sieti tohto poskytovateľa doplnku. Ak ste prihlásení k poskytovateľovi doplnku, vaše údaje, ktoré zozbierame, sa priamo priradia k vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa doplnku.

Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov zhromaždených a spracovaných prostredníctvom doplnkov, ani nepoznáme úplný rozsah zberu údajov, účely ich spracovania alebo obdobia ich uchovávania. Podľa poskytovateľa doplnkov prenesené údaje zahŕňajú okrem iného informácie o vašom prehliadači, navštívených webových lokalitách a dátum a čas návštevy. Poskytovatelia doplnkov spracovávajú tieto informácie, napríklad na účely vytvárania vašich používateľských profilov a zobrazovanie reklamy na požiadanie. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom na účely uplatnenia tohto práva musíte kontaktovať konkrétneho poskytovateľa doplnku. Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach a v oznámeniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov.

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov pomocou doplnkov sociálnych sietí je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Pri používaní služieb poskytovaných službami Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn sa môžu údaje prenášať do tretích krajín po celom svete, napríklad do USA. V týchto prípadoch zabezpečíme primeranú úroveň ochrany údajov s cieľom implementovať požiadavky európskeho práva. Na tento účel sa zvyčajne využívajú prijaté štandardné zmluvné doložky a iné vhodné záruky.

13. Prenos údajov tretím stranám

Prístup k osobným údajom je technicky možný pre poskytovateľov služieb a zmluvných partnerov, ktorých využívame na prevádzku našich webových lokalít. Títo externí poskytovatelia sú povinní používať vaše osobné údaje len na poskytovanie služieb, ktoré od nich požadujeme, alebo na iné účely v súlade s našimi pokynmi.

Na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov bude spoločnosť DACHSER prenášať vaše osobné údaje v rámci skupiny DACHSER a odovzdávať ich príslušným národným dcérskym spoločnostiam. Spoločnosti skupiny DACHSER sa nachádzajú aj mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosť DACHSER je zodpovedná za to, aby vás ako dotknutú osobu informovala o vašich právach v rámci platných zákonov o ochrane údajov. Otázky a sťažnosti týkajúce sa vašich osobných údajov môžete adresovať spoločnosti DACHSER. Ostatné spoločnosti DACHSER v rámci skupiny DACHSER, ktoré takisto spracovávajú vaše osobné údaje, s nami spolupracujú a poskytujú nám podporu, aby sme mohli reagovať na takéto žiadosti alebo sťažnosti.

Okrem spomenutých prenosov údajov nebudeme vaše osobné údaje prenášať ani predávať tretím stranám, napríklad iným spoločnostiam alebo organizáciám, pokiaľ ste s tým nevyjadrili výslovný súhlas, alebo ak nie je prevod nevyhnutný na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám ako používateľovi webovej lokality.

14. Dĺžka uchovávania údajov

Kritériom dĺžky uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia príslušné údaje spravidla vymazávame za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie alebo začatie zmluvy.

Ak dôjde k zániku účelu uchovávania alebo uplynie lehota uchovávania stanovená európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa spravidla zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonnými ustanoveniami.

15. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo na uplatňovanie práv stanovených v článkoch 15 až 21 GDPR voči spoločnosti DACHSER, ak sú splnené podmienky stanovené v tomto nariadení. Ide o práva na informácie (článok 15 GDPR), opravu (článok 16 GDPR), vymazanie (článok 17 GDPR), obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR), prenosnosť údajov (článok 20 GDPR) a právo namietať (články 21 a 22 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR.

16. Použitie Google Ads

Služba Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google, keď v ňom používatelia zadajú určité hľadané výrazy (zameranie na kľúčové slovo). Google Ads je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Službu Google Ads používame na meranie počtu návštev našej webovej lokality, ktoré sa na ňu dostali prostredníctvom zobrazenia reklamy v službe Google Search a na hodnotenie, ktoré hľadané výrazy viedli k umiestneniu našich reklám. Sledovanie konverzie sa vykonáva výlučne pomocou nástroja na analýzu webu etracker bez súborov cookie, ktorý zbiera iba štatistické údaje. Nepoužívame funkciu remarketingu a po návšteve našej webovej lokality od nás nebudete dostávať žiadne ďalšie reklamy. Právny základ pre spracovanie údajov je náš oprávnený záujem o optimalizáciu našej online ponuky a našich marketingových opatrení. Proti vyššie uvedenému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať.

17. Používanie Brightcove Analytics

Pokiaľ bol uvedený dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný súhlas, používame na niektoré webové stránky službu „Video Cloud“ firmy Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA („Brightcove“) na prípravu a prehrávanie videí. Firma Brightcove pritom preberá hosting videí a aktivuje tiež hráča, ktorý je na našej webovej stránke zapojený s videami. Počas spojenia na servery firmy Brightcove (keď si prezeráte videá vložené na webovej stránke) používa poskytovateľ cookies a získava údaje vzťahujúce a na zariadenie

Technológie firmy Brightcove sa okrem toho využívajú na prezentovanie vhodných videí spoločnosti DACHSER pre vás, zodpovedajúcich téme. Okrem toho Brightcove Analytics umožňuje prístupy používateľa na analyzovanie pripravených Videocontent, aby tak zlepšila atraktívnosť a funkčnosť webovej stránky. Na tento účel firma Brightcove používa cookies a získava údaje vzťahujúce sa na zariadenie (napr. Informácie o prehliadači), okrem toho tiež IP adresy používateľov, ktorí majú prístup na pripravené Videocontent. Tieto sa bezprostredne po vyvolaní pseudonymizujú a nepersonalizujú. Osobné údaje používateľov firma Brightcove zásadne neukladá.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov firmy Brightcove nájdete tu: https://www.brightcove.com/en/legal/privacy/

Právnym základom pre používanie Brightcove Analytics je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a GDPR. Používanie služby sa môže odmietnuť cez „Nastavenia ochrany osobných údajov“ bez toho, aby webová stránka stratila základné funkčnosti.

Vykonali sme potrebné preventívne opatrenia podľa čl. 44 a ďalej GDPR, aby sme zaručili primeranú úroveň ochrany osobných údajov v krajine príjemcu.

Informacna povinnost vyberove konanie PDF (0,47 MB)
Informačná povinnosť webové sídlo PDF (0,29 MB)

Oznámenie o ochrane údajov pre obchodný vzt'ah

Informácie o ochrane osobných údajovpodľa článku 13 a 14 nariadenia GDPR

1. Definície pojmov
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti DACHSER Slovakia a.s. sa spravuje v súlade s pojmami upravenými v čl. 4 európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré Vám týmto dávame do pozornosti. GDPR nájdete tu.

V podmienkach Slovenskej republiky bol zároveň prijatý aj nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorým je potrebné sa riadiť v zákonom stanovených prípadoch. Zákon č. 18/2018 Z. z. nájdete pod linkom:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a iných platných osobitných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov v členských štátoch Európskej únie, je:

DACHSER Slovakia a.s., Lozorno 1 126, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, Tel.: +421 2 69296 100, Fax: +421 2 69296 197, Webová stránka: http://www.dachser.com/sk/sk/

3. Vo všeobecnosti k spracovaniu osobných údajov

3.1 Rozsah spracovania osobných údajov
Zhromažďujeme a používame osobné údaje našich obchodných partnerov zásadne iba vtedy, ak je to potrebné pre uzatvorenie zmluvy, príp. pre realizáciu našich zákaziek a zmlúv. Po splnení zmluvných povinností spracujeme údaje iba po udelenom povolení. Výnimka platí iba v takých prípadoch, v ktorých nie je predchádzajúce vyžiadanie si povolenia z reálnych dôvodov možné, alebo je spracovanie údajov nariadené alebo predpísané na základe zákonných úprav.

3.2. Nakladanie s osobnými údajmi
Zhromažďovanie, spracovanie alebo použitie osobných údajov je zásadne zakázané, pokiaľ zákon zaobchádzanie s osobnými údajmi výslovne nedovoľuje. Osobné údaje sa smú zásadne zhromažďovať, spracovávať alebo používať podľa nariadenia GDPR:

v prípade existujúceho zmluvného vzťahu s dotknutými osobami,

v prípade uzatvorenia zmluvy alebo realizácie zmluvy s dotknutými osobami,

pokiaľ to dotknutá osoba povolila.

3.3. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ si pre procesy spracovania osobných údajov vyžiadame povolenie dotknutej osoby, slúži čl. 6 ods. 1 pís. a) nariadenia GDPR ako právny základ.

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži čl. 6 ods. 1 pís. b) nariadenia GDPR ako právny základ. Toto platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie právnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, slúži čl. 6 ods. 1 pís. c) nariadenia GDPR ako právny základ.

Ak je potrebné spracovanie údajov na účely chránenia oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej osoby a záujmy, základné práva a základné slobody neprevládajú nad vyššie uvedeným záujmom, slúži čl. 6 ods. 1 pís. f) nariadenia GDPR ako právny základ pre spracovanie údajov.

3.4. Kategórie dotknutých skupín osôb a ich údajov
Na vykonávanie obchodnej činnosti a plnenie všetkých s tým súvisiacich povinností sú dostupné, pokiaľ je to potrebné, nasledujúce kategórie údajov:

údaje o zákazníkoch a ich kontaktných osobách, ako aj údaje ich zákazníkov preposielané od zákazníkov, pokiaľ je to potrebné pre realizáciu objednávky a starostlivosť o zákazníkov.

údaje poskytovateľov služieb, dodávateľov a ich kontaktných osôb, pokiaľ je to potrebné na plnenie objednávky voči zákazníkom, poskytovateľom služieb a dodávateľom.

Pri použití osobných údajov a nakladaní so zhromaždenými údajmi sa zohľadnia základné predpisy informačného práva na sebaurčenie a iné normy týkajúce sa ochrany osobných údajov, predovšetkým preventívneho princípu zákazu, viazanosti, transparentnosti, informačných a oznamovacích povinností, zásady zamedzenia nakladania s údajmi a hospodárnosti pri nakladaní s údajmi, ako aj práva na opravy, zablokovanie, vymazanie a nesúhlas.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov sa realizuje v rámci zákonných povolení. Pritom sa musia zohľadniť aj mimoriadne podmienky na zhromažďovanie a spracovanie citlivých údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR. Zásadne sa smú spracovávať a používať iba také informácie, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rámci spoločnosti a priamo súvisia s účelom spracovania.

Ak sú údaje o dotknutých osobách požadované zo strany iných orgánov, budú tieto preposlané ďalej bez schválenia dotknutej osoby iba v tom prípade, ak to vyplýva zo zákonnej povinnosti, alebo ak je preposielanie v odôvodnenom, oprávnenom záujme spoločnosti, a ak je možné bez akýchkoľvek pochybností určiť identitu žiadajúceho orgánu.

3.5 Príjemca osobných údajov
Osobné údaje sú preposielané výlučne na poskytovanie logistických služieb, ktorými ste na účely plnenia zmluvy poverili zúčastnenú tretiu osobu, ako napr. dcérske spoločnosti, partnerov, subdodávateľov. Osobné údaje účastníkov logistických služieb sú prípadne preposielané objednávateľovi logistických služieb (napr. dodací list).

Predovšetkým Vaše osobné údaje nepredáme tretej osobe, ani ich iným spôsobom nepoužijeme na marketingové účely.

3.6 Prenos údajov do tretích štátov
Prenos údajov do tretích štátov sa uskutoční výlučne na účely plnenia poverených logistických služieb. V zmysle hospodárneho nakladania s údajmi sa odovzdávajú iba údaje potrebné na zasielanie a dodanie tovarov zákazníkom objednávateľov, tuzemským a zahraničným spoločnostiam v rámci koncernu DACHSER a externým poskytovateľom služieb. Prenos údajov do tretích krajín bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov je dovolený pre plnenie zmluvy medzi dotknutými osobami a orgánom nevyhnutným na spracovanie, pokiaľ je prenos údajov potrebný na plnenie zmluvy.

3.7 Externí poskytovatelia služieb/Spracovanie objednávky/Údržba
U externých poskytovateľov služieb sa uzatvárajú, ak je to potrebné, dohody podľa článku 28 nariadenia GDPR alebo klauzúl štandardnej zmluvy EÚ.

3.8 Koncepcia informačnej bezpečnosti
Po prijatých technicko-organizačných opatreniach spoločnosť Dachser vypracovala na základe základného významu informačnej bezpečnosti dodatočne príslušné smernice.
Systém manažmentu informačnej bezpečnosti (SMIB) informačnej centrály spoločnosti DACHSER je certifikovaný od roku 2011 podľa normy ISO 27001.

3.9 Vymazanie údajov a doba uschovania údajov
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, pokiaľ zanikne účel uschovania údajov. Údaje môžu byť okrem iného uschovávané v prípade, ak to stanovili európski alebo národní zákonodarcovia v nariadeniach, zákonoch alebo iných predpisoch platných v rámci európskeho práva, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa vykoná aj vtedy, ak uplynula lehota na ich uschovávanie predpísaná vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je ďalšie uschovávanie údajov potrebné na účely uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvy.

4. Práva dotknutých osôb
Ak sú spracované Vaše osobné údaje, ste podľa nariadenia GDPR dotknutou osobou a prislúchajú Vám nasledujúce práva voči zodpovednej osobe:

4.1 Právo na informácie
Prevádzkovateľa môžete požiadať o potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje.

Ak je takého spracovanie potvrdené, môžete prevádzkovateľa požiadať o nasledujúce informácie:

účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;

kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;

príjemcovia, príp. kategórie príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje poskytnuté alebo ešte len budú poskytnuté;

plánované trvanie uschovávania Vašich osobných údajov, alebo, ak to konkrétne údaje neumožňujú, kritériá na stanovenie doby uschovania;

existenciu práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, práva na obmedzenie spracovania údajov prevádzkovateľom alebo práva na zamietnutie tohto spracovania;

existenciu práva na podávanie sťažností v dozornom úrade;

všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak sa osobné údaje nezhromažďujú u dotknutej osoby;

existenciu automatického rozhodovania, vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a – minimálne v týchto prípadoch – výpovedné informácie o zahrnutej logike, ako aj význame a želaných vplyvoch takéhoto spracovania údajov na dotknutú osobu.

Máte právo vyžiadať si informácie o tom, či budú Vaše osobné údaje preposlané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V tomto prípade môže požiadať o informácie o vhodnom ručení podľa čl. 46 nariadenia GDPR v súvislosti s preposielaním údajov.

4.2 Právo na opravu
Voči prevádzkovateľovi máte právo na opravu a/alebo doplnenie údajov, pokiaľ sú Vaše spracovávané osobné údaje nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí opravu bezodkladne vykonať.

4.3 Právo na obmedzenie spracovania údajov
Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov si môžete vyžiadať za nasledujúcich podmienok:

ak odmietnete správnosť Vašich osobných údajov na dobu, ktorá umožní prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť týchto osobných údajov;

spracovanie je nezákonné a odmietate vymazanie osobných údajov a napriek tomu požadujete obmedzenie použitia osobných údajov;

prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania počas dlhšej doby, potrebujete ich však na uplatnenie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov, alebo

ste vyslovili nesúhlas so spracovaním údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR a ešte ste pevne nestanovili, či oprávnené dôvody prevádzkovateľovi prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, smú sa tieto údaje – odhliadnuc od ich uschovania – spracovávať iba s Vašim dovolením alebo pri uplatnení, výkone alebo obrane právnych nárokov alebo pri ochrane práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak by bolo obmedzenie na spracovanie údajov obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, budete prevádzkovateľom informovaný pred zrušením obmedzenia.

4.4. Právo na vymazanie

4.4.1 Povinnosť na vymazanie údajov
Prevádzkovateľa môžete požiadať o to, aby bezodkladne vymazala Vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinná tieto údaje bezodkladne vymazať, pokiaľ sa vyskytne jeden z nasledujúcich dôvodov:

Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sú zhromažďované alebo iným spôsobnom spracované.

Odvoláte Vaše povolenie, o ktoré sa opiera spracovanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) alebo čl. 9 ods. 2 pís. a) nariadenia GDPR, a chýba iný právny základ pre spracovanie údajov.

Podľa č. 21 ods. 1 nariadenia GDPR vyslovíte nesúhlas so spracovaním a nedoložíte žiadne prednostné, oprávnené dôvody pre spracovanie údajov, alebo vyslovíte nesúhlas podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia GDPR voči spracovaniu údajov.

Vaše osobné údaje boli spracované neoprávnene.

Vymazanie Vašich osobných údajov je potrebné na plnenie právnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva členských štátov, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Vaše osobné údaje boli zhromažďované v súlade s poskytovanými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

4.4.2 Informácie pre tretie osoby
Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich podľa čl. 17 ods. 1 nariadenia GDPR vymazať, príjme primerané opatrenia pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov na implementáciu, aj technického charakteru, aby osoby zodpovedné za spracovanie Vašich osobných údajov informoval o tom, že od nich ako dotknutá osoba požadujete vymazanie všetkých odkazov k týmto osobným údajov alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov.

4.4.3 Výnimky
Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, pokiaľ je spracovanie potrebné

na vykonávanie práva na slobodné vyjadrenie mienky a informácie;

na plnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členských štátov, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa realizuje v uplatnení verejnej moci, ktorá bola prenesená na prevádzkovateľa;

z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 pís. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 nariadenia GDPR;

na účely archivácie, ktoré sú vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ právo uvedené v odseku a) predbežne znemožní alebo závažne obmedzí realizáciu cieľov tohto spracovania údajov, alebo

na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

4.5 Právo na oznamovanie
Ak ste si uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči prevádzkovateľovi, je tento povinný všetkým príjemcom, ktorým boli predložené Vaše osobné údaje, oznámiť túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo je to spojené s neprimeranými nákladmi.

Voči prevádzkovateľovi Vám prináleží právo informovať o tom príjemcu.

4.6 Právo na prevoditeľnosť údajov
Máte právo dostávať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a elektronickom formáte. Okrem toho máte právo prevádzať tieto údaje na ďalšieho prevádzkovateľa bez obmedzenia zo strany prevádzkovateľa, ktorej ste osobné údaje poskytli, pokiaľ

sa spracovanie vzťahuje na povolenie podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 pís. a) nariadenia GDPR alebo na zmluvu podľa čl. 6 ods. 1 pís. b) nariadenia GDPR, a

spracovanie sa realizuje pomocou automatizovaných postupov.

Vo výkone tohto práva máte ďalej právo vymôcť si priame posielanie Vašich osobných údajov od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

Slobody a práva iných osôb týmto nesmú byť poškodené.

Právo na prevoditeľnosť údajov neplatí pre spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme, alebo sa realizuje v rámci výkonu verejnej moci, ktorá bola prenesená na prevádzkovateľa.

4.7 Právo na nesúhlas
Máte právo z dôvodov, ktoré vyplynú z Vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek vysloviť nesúhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 pís. e) alebo f) nariadenia GDPR; toto platí aj pre profilovanie, ktoré sa opiera o tieto ustanovenia.

Prevádzkovateľ nebude spracovávať Vaše osobné údaje, ak nemôže doložiť nevyhnutné, chránené dôvody na spracovanie údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov.

Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú na priame reklamné účely máte právo kedykoľvek vysloviť nesúhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; toto platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.

Ak zamietnete spracovanie na účely priamej reklamy, nebudú Vaše osobné údaje spracovávané na tieto účely. Máte možnosť v súvislosti s využitím služieb informačnej spoločnosti – bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES – uplatniť svoje právo na nesúhlas pomocou automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

4.8 Právo na nesúhlas s vyhlásením o udelení súhlasu podľa práva na ochranu osobných údajov
Máte právo kedykoľvek vyjadriť nesúhlas s Vašim vyhlásením o udelení súhlasu podľa práva na ochranu osobných údajov. Vyjadrením nesúhlasu s týmto povolením nebude dotknutá zákonnosť spracovania realizovaného na základe povolenia až do jeho odvolania.

4.9 Automatické rozhodnutie v jednotlivom prípade, vrátane profilovania.
Máte právo nepodrobiť sa rozhodnutiu týkajúceho sa automatického spracovania údajov – vrátane profilovania –, ktorému nepodliehate z hľadiska právnej účinnosti, alebo by Vás mohlo značne poškodiť iným spôsobom. Toto neplatí, ak je rozhodnutie

potrebné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,

na základe právnych predpisov EÚ alebo členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ, schválené a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov, alebo

sa realizuje s Vašim výslovným dovolením.

Avšak tieto rozhodnutia sa nesmú dotknúť mimoriadnych kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ neplatí čl. 9 ods. 2 pís. a) alebo g) nariadenia GDPR a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov.

Vzhľadom na prípady uvedené v bodoch (1) a (3) prijme prevádzkovateľ primerané opatrenia na účely obrany práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov, ku ktorým patria minimálne právo na vynútenie si zásahu osoby zo strany prevádzkovateľa, na objasnenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

4.10 Právo na podávanie sťažností u dozorného orgánu
Bez obmedzenia iného správneho alebo súdneho opravného prostriedku máte právo na podávanie sťažností u dozorného orgánu, predovšetkým v členskom štáte Vášho miesta pobytu,

Vášho pracoviska alebo miesta domnelého porušenia, ak ste toho názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje nariadenie GDPR.

Dozorný orgán, u ktorého bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch preskúmania sťažnosti, vrátane možnosti využitia súdneho opravného prostriedku podľa čl. 78 nariadenia GDPR.