Súčasný trh s kvalifikovanými pracovníkmi v logistike

Logistika je personálne náročné odvetvie. V súčasnosti sa najmä v tomto odvetví situácia na trhu s kvalifikovanými pracovníkmi zhoršuje, čo z dlhodobého hľadiska predstavuje veľkú výzvu pre hľadanie, odbornú prípravu a udržanie pracovníkov. V tejto aktualizácii uvádzame prehľad súčasnej situácie na trhu.

Vplyv pandémie koronavírusu sa prejavuje aj na pracovných podmienkach v logistike a prehlbuje už existujúci nedostatok vyškolených odborníkov – najmä profesionálnych vodičov a skladníkov. V dôsledku rozdelenia pracovných zmien, vyššej miery absencií alebo zvýšených preventívnych opatrení bolo potrebných viac zamestnancov a vybavenia ako predtým, čo sa odrazilo aj v nákladoch vynaložených na personál. Najmä profesionálnych vodičov sa dotkli aj zatvorené reštaurácie, obmedzený prístup k hygienickým zariadeniam na odpočívadlách alebo zápchy na hraniciach. Napriek týmto vonkajším vplyvom dokázal DACHSER vďaka prezieravému plánovaniu udržať aj počas pandémie vysokú úroveň kvality.

Nedostatok personálu, najmä vodičov, zostáva akútnou výzvou aj do budúcnosti, pretože situácia v trainee programoch v logistickom sektore sa tiež vyostruje. Počet uchádzačov a počet uzavretých zmlúv na trainee pozície v doprave dramaticky poklesol. Mnoho absolventov škôl dáva prednosť ďalšiemu vzdelávaniu a/alebo štúdiu. Aj tu má pandémia vplyv na odvetvie: v dôsledku sprievodných opatrení sa výrazne obmedzil kontakt s podnikmi, a tým sa znížila úroveň odborného poradenstva na školách.

S cieľom čeliť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a dosiahnuť udržateľnú lojalitu zamestnancov, investuje spoločnosť DACHSER značné prostriedky do odbornej prípravy a náboru mladých talentov a ďalšieho rozvoja zamestnancov vo všetkých vekových skupinách. Spoločnosť DACHSER taktiež investuje do modernizácie vozového parku, digitálnej podpory pri zájazdoch, ponuky zdravotných služieb a zlepšovania pracovných podmienok s cieľom udržať kvalitu procesov.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestnu kontaktnú osobu, ktorá vám ochotne pomôže.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova