Spoločnosť DACHSER Slovakia opäť potvrdzuje kvalitu svojich služieb

V júli tohto roku spoločnosť DACHSER Slovakia opäť získala certifikát ISO 9001:2015, ktorý zaručuje kvalitu jej služieb už viac ako dvadsať rokov.

V júli tohto roku spoločnosť DACHSER Slovakia opäť získala certifikát ISO 9001:2015.

„Je pre nás dôležité dodržiavať vysoký štandard kvality poskytovaných služieb pre našich zákazníkov, a zároveň zapájať a podporovať všetkých zamestnancov, aby prispievali k efektívnosti systému manažérstva kvality. Udržiavať tento systém a mať ho certifikovaný dokazuje nielen kvalitu našich služieb, ale aj neustálu prácu na zlepšovaní a zdokonaľovaní našich interných procesov. Najdôležitejší sú naši zákazníci, ktorí vedia, ako pracujeme, môžu sa na nás spoľahnúť a ich spokojnosť je pre nás kľúčová. Certifikát zaručuje, že všetky naše činnosti sú v súlade s regulačnými a právnymi požiadavkami a všetky naše procesy prebiehajú optimálne s ohľadom na dostupné zdroje," vysvetľuje Daniela Sabolová, Quality Manager DACHSER Slovakia.

„Zavedenie systému riadenia kvality, ktorého konečným cieľom je uspokojiť zákazníkov požadovanými výrobkami alebo službami a zároveň zabezpečiť ekonomickú prosperitu spoločnosti, je v dnešnej modernej dobe rozhodujúce pre dlhodobý úspech," pokračuje Daniela Sabolová.

DACHSER Slovakia si počas uplynulých rokov vybudoval efektívny systém manažérstva kvality, ktorý je plne funkčný a to vďaka vrcholovému manažmentu spoločnosti, silnému tímu interných audítorov, pravidelnému auditovaniu interných procesov a v neposlednom rade pravidelnému školeniu a vzdelávaniu interných audítorov a zamestnancov.

„Pracovať v oblasti manažmentu kvality môže byť výzvou. Na druhej strane je to oblasť, kde sa dá byť kreatívny, učiť sa novým veciam, pracovať nielen na zlepšovaní procesov, ale aj vlastných schopností a zručností. Dajú sa tu aplikovať nielen aspekty projektového manažmentu, ale aj  podporovanie vnútornej kultúry organizácie a zamestnancov, presadzovanie procesného prístupu a manažmentu rizík a to je to, čo je na tejto práci pre mňa atraktívne a zaujímavé,“ dodáva Daniela Sabolová.

Spoločnosť DACHSER Slovakia bola pôvodne certifikovaná podľa normy ISO 9002 pod názvom LINDBERGH a.s. pre oblasti činnosti: zasielateľstvo, cestná nákladná doprava, logistika, skladovanie, distribúcia, manipulácia s nákladom a colná deklarácia v apríli 2001. V roku 2003 bola spoločnosť re-certifikovaná podľa normy ISO 9001:2000. Následne bola spoločnosť už v rokoch 2006 až 2009 certifikovaná ako LINDBERGH & DACHSER a.s. a opätovne podľa normy ISO 9001:2008. Od roku 2010, keď sa spoločnosť premenovala na DACHSER Slovakia a.s., je pravidelne auditovaná a re-certifikovaná na tento systém.

ISO 9000

Normy ISO 9000 definujú systém riadenia kvality. Tieto normy vydáva Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. Normy umožňujú organizáciám preukázať schopnosť vyrábať alebo distribuovať výrobky v súlade so všetkými potrebnými predpismi a potrebami zákazníkov.

Norma ISO 9001:2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizácii, ktorý preukazuje jej schopnosť trvalo poskytovať výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a príslušné zákonné a regulačné požiadavky. Zároveň sa snaží zvyšovať spokojnosť zákazníkov prostredníctvom procesov zlepšovania systému a zabezpečovania súladu s požiadavkami zákazníkov.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova