Organizácie DACHSER, myclimate a terre des hommes sa dohodli na akčnom klimatickom programe

Pracujeme na spoločnom celosvetovom rozvoji dlhodobých projektov v oblasti klímy

Organizácia na ochranu klímy myclimate, organizácia na ochranu práv detí terre des hommes a DACHSER sa dohodli na dlhodobej spolupráci. DACHSER, ako medzinárodný poskytovateľ logistických služieb a neziskové organizácie spustia nové klimatické projekty a rozšíria už existujúce iniciatívy.

Burkhard Eling (DACHSER), Joshua Hofert (terre des hommes), Bernhard Simon (DACHSER), Stefan Baumeister (myclimate), Stefan Hohm (DACHSER).
Burkhard Eling (DACHSER), Joshua Hofert (terre des hommes), Bernhard Simon (DACHSER), Stefan Baumeister (myclimate), Stefan Hohm (DACHSER).

Spolupráca troch organizácií bude trvať šesť rokov a zameria sa na dve dôležité oblasti: klimatické projekty, ktoré sú certifikované podľa uznávaných noriem v Južnej Amerike, Afrike, Ázii a Európe. A na projekty v oblasti klímy, zamerané na podporu detí a mladých ľudí na celom svete.

Chceme úprimne a zmysluplne prispieť k opatreniam v oblasti životného prostredia a klímy.

Bernhard Simon, predseda dozornej rady spoločnosti DACHSER

Organizácia terre des hommes a jej lokálne partnerské organizácie majú dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí bojujú za svoje práva na zdravé životné prostredie. Organizácia myclimate realizuje celosvetové projekty na podporu merateľnej ochrany klímy a udržateľného rozvoja. Na výber projektov a ich riadenie dohliada riadiaci výbor, ktorého súčasťou sú zástupci z každej organizácie.

"Chceme úprimne a zmysluplne prispieť k opatreniam v oblasti životného prostredia a klímy," hovorí Bernhard Simon, predseda dozornej rady DACHSER a člen riadiaceho výboru pre spoluprácu v oblasti klímy. "Ako poskytovateľ logistických služieb sa zameriavame na aktívne znižovanie emisií prostredníctvom procesnej a energetickej efektívnosti, ako aj výskumu a vývoja. Sme však odhodlaní meniť situáciu aj za hranicami našej spoločnosti. Dohoda s myclimate a terre des hommes teraz dáva týmto aktivitám udržateľný rámec." Mimoriadne dôležitou zložkou spolupráce, ktorá ju odlišuje od iných iniciatív v oblasti klímy, je zapojenie partnera terre des hommes. "Ľudia v rozvojových krajinách sú zasiahnutí zmenou klímy. Chceme sa zapojiť na miestnej úrovni, aby sme zlepšili živobytie detí a mladých ľudí," pokračuje Simon.

Stefan Hohm, riaditeľ pre rozvoj (CDO) v DACHSER, dodáva: "Nebudeme len finančne prispievať, budeme aj aktívne formovať projekty. Tu nejde o CO2 kredity. Pozitívne klimatické účinky projektov neplánujeme využívať na kompenzáciu alebo ako reklamný slogan, ani ich nechceme prenášať na tretie strany. Naším cieľom je podporovať klimatické opatrenia pomocou cielených, dlhodobých iniciatív. V organizácii myclimate sme našli veľmi skúseného partnera a tešíme sa na spoločné uplatňovanie našich vysokých štandardov."

Spolupráca na projekte pre klimatické opatrenia

V rámci spolupráce sa už pracuje na projektoch v Južnej Amerike, Afrike, Ázii a Európe. Organizácia myclimate prispeje svojimi osvedčenými konceptmi aj do ďalších regiónov. DACHSER bude projekty nielen financovať, ale bude sa aj výrazne podieľať na ich výbere a vývoji. Organizácie myclimate a terre des hommes budú zodpovedné za rozvoj portfólia projektov a za priebežné riadenie programu v spolupráci s miestnymi partnermi. Všetky projekty musia mať udržateľný a dlhodobý charakter, musia jasne prispievať k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs) a musia obsahovať merateľné ukazovatele, ktoré budú certifikované podľa uznávaných noriem.

Stefan Baumeister, výkonný riaditeľ organizácie myclimate Germany, vysvetľuje: "Táto dohoda je pre nás niečím výnimočná. Dlhodobá spolupráca, do akej sa teraz zapájame s DACHSER, je kľúčom k realizácii účinných projektov, ktoré chránia klímu a zároveň podporujú sociálny rozvoj. Táto spolupráca umožní realizáciu mnohých ďalších opatrení v oblasti klímy."

Spolupráca sa zameria na škálu komunitných projektov, ako napríklad: prístup k dodávkam čistej miestnej energie a energie na varenie, zlepšenie prístupu k pitnej vode, zlepšenie poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a nakladanie s odpadom.

Opatrenia v oblasti klímy pre lepšie živobytie

Pri spolupráci DACHSER s terre des hommes je dôležitá podpora na lokálnej úrovni, najmä pre deti a mladých ľudí. Organizácia myclimate bude riadiť a podporovať medzinárodnú organizáciu na ochranu práv detí, najmä v otázkach kvality a certifikácie.

Joshua Hofert, člen výkonnej rady a hovorca terre des hommes, hovorí: "Klimatická kríza má veľký vplyv na životy chudobných detí v mnohých regiónoch sveta. Každý rok zomrie približne 1,7 milióna detí mladších ako päť rokov na choroby spôsobené zlými environmentálnymi podmienkami. Každé dieťa má právo vyrastať v zdravom prostredí. Naša spolupráca s DACHSER a myclimate má pomôcť práve deťom." DACHSER spolupracuje s organizáciou terre des hommes už od roku 2005 s cieľom pomôcť ľuďom na celom svete. Cieľom projektov v južnej Ázii, južnej Afrike, Latinskej Amerike a na Ukrajine je zlepšiť život detí a mladých ľudí dnes aj v budúcnosti.

O myclimate

Nezisková organizácia myclimate je dcérskou spoločnosťou švajčiarskej nadácie myclimate. Spolu s partnermi z priemyslu a súkromnými osobami chce formovať budúcnosť sveta prostredníctvom poradenských služieb a vzdelávacích programov, ako aj vlastných projektov v oblasti klímy. Organizácia radí spoločnostiam v oblasti integrovanej ochrany klímy s hmatateľnou pridanou hodnotou, vykonáva hodnotenie emisií CO2 v spoločnostiach a na podujatiach, pripravuje hodnotenia životného cyklu výrobkov a ponúka možnosť financovania projektov v oblasti klímy. Projekty myclimate v oblasti klímy spĺňajú najvyššie štandardy kvality a prispievajú k dosiahnutiu 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN. Viac na http://www.myclimate.org.

O spoločnosti terre des hommes

Cieľom organizácie terre des hommes je vytvoriť "Earth of Humanity." Medzinárodná organizácia na ochranu práv detí sa spolu s deťmi zasadzuje za ich práva, spravodlivé životné podmienky a férové príležitosti do budúcnosti. Chráni deti a mladých ľudí pred otroctvom a vykorisťovaním, poskytuje vzdelávanie a odbornú prípravu. Pomáha vysídleným deťom a stará sa o obete vojny, prenasledovania, násilia a zneužívania. Organizácia terre des hommes vedie kampane za práva detí na zdravé životné prostredie, bojuje proti diskriminácii a angažuje sa v pomoci marginalizovaným komunitám. Na tento účel podporuje 379 projektov spolu s miestnymi partnerskými organizáciami v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, na blízkom východe a v Európe.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant