DACHSER rozdal deťom mikulášsku nádielku

DACHSER Slovakia obdaroval na sviatok svätého Mikuláša viac ako 120 detí z Centra pre deti a mládež v Malackách a zo školy pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej 6 v Bratislave. Dobrovoľnícka aktivita, ktorá sa uskutočnila po prvýkrát, vyčarila úsmevy na tvárach tých najmenších a najzraniteľnejších.

DACHSER si pripravil pre deti mikulášske prekvapenie.

„S oboma inštitúciami spolupracujeme už druhý rok. Aktuálne máme v škole Svrčia rozbehnutý projekt čítania deťom, na ktorom sa zúčastňujú naši zamestnanci, no v súčasnosti sa kvôli pandemickým opatreniam bude realizovať formou online. Aj v Malackách v Centre pre deti a rodiny pomáhame, kde sa dá. V lete sme centru pomohli postaviť záhradný altánok, a taktiež sme darovali počítače, aby deti nemali problémy s online vyučovaním v období lockdownu," vysvetľuje Lenka Balcová, ktorá je zodpovedná za marketing a PR v spoločnosti DACHSER Slovakia. „Vďaka tomu, že sme s nimi v pravidelnom kontakte, vieme, čo je aktuálne potrebné, a mikulášsky dar bol naším aj ich prianím. Keďže je to naozaj obľúbený detský sviatok, radi sme na ňom participovali."

Obdarovaných bolo vyše 120 detí – 40 detí z Centra pre deti a rodiny v Malackách a 80 zo školy Svrčia. Všetky dostali bohatú mikulášsku nádielku. Balíčky boli odovzdané zástupcom inštitúcií vopred, aby ich deti dostali 6. decembra na Mikuláša.

Spolupracujeme s miestnymi komunitami

Spojenú internátnu školu v Bratislave tvoria internátna špeciálna materská škola, základná škola, špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Poslaním Spojenej internátnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej je vzdelávať a vychovávať žiakov so zrakovým znevýhodnením s víziou modernej vzdelávacej inštitúcie, ktorú vyhľadávajú rodičia, s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre ich zrakovo postihnuté deti. 

Centrum pre deti a rodiny Malacky vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou a ambulantnou a terénnou formou. V rámci pobytovej formy vykonávaných opatrení dočasne nahrádza domov 38 deťom. Štyri rodinné domy, v ktorých deti a mladí dospelí bývajú, sú rozptýlené po meste Malacky.  

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova