Magický chatbot – pohľad na technológie budúcnosti

Vďaka technológii ChatGPT dosiahlo spracovanie prirodzeného jazyka nebývalú úroveň kvality a otvorilo tak úplne nové možnosti v komunikácii medzi ľuďmi a strojmi. Pozrime sa teda na túto technológiu zblízka.

Rubrika "Z laboratória budúcnosti" predstavuje poznatky divízie Corporate Research & Development spoločnosti DACHSER, ktorá úzko spolupracuje s rôznymi oddeleniami a pobočkami, rovnako ako s výskumným laboratóriom DACHSER Enterprise Lab pri Fraunhoferovom inštitúte IML as ďalšími partnermi z oblasti výskumu a technológií.
Rubrika "Z laboratória budúcnosti" predstavuje poznatky divízie Corporate Research & Development spoločnosti DACHSER, ktorá úzko spolupracuje s rôznymi oddeleniami a pobočkami, rovnako ako s výskumným laboratóriom DACHSER Enterprise Lab pri Fraunhoferovom inštitúte IML as ďalšími partnermi z oblasti výskumu a technológií.

GPT-3, ChatGPT a OpenAI sú v súčasnosti trendy v on-line prostredí. Najnovšia verzia ChatGPT, chatbota vytvoreného americkou spoločnosťou OpenAI zo San Francisca, vyvoláva mediálny rozruch, pretože svojou novou testovacou verziou zaujala používateľov z najrôznejších oblastí. Tento technologický míľnik v oblasti rozpoznávania textu na báze umelej inteligencie by tiež mohol otvoriť nové príležitosti aj pre logistiku.

Ako názov napovedá, chatbot je kombináciou slov „chat“ a „robot“: textový alebo zvukový dialógový systém, ktorý umožňuje komunikáciu medzi ľuďmi a strojmi v reálnom čase na základe prirodzeného jazyka. Jednoduché chatboty vyhľadávajú buď na webe alebo v definovanej množine dát na základe kľúčových slov zadaných užívateľom. Potom pomocou naprogramovaného rozhodovacieho stromu vyberú z databázy možných odpovedí vopred definované texty alebo textové moduly, aby ich mohli poskytnúť ako odpovede. Webové stránky často obsahujú tento druh základného chatbota ako spôsob, ako poskytnúť rýchlu a jednoduchú pomoc užívateľovi.

Múdrejší chatboti používajú spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) na určenie kontextu pre úplne novú písanú alebo hovorenú vetu. Cieľom je nájsť vhodné odpovede napríklad na základe znalostnej databázy. NLP je založené na umelej inteligencii (AI) a algoritmoch strojového učenia. Kvalita výsledkov takýchto inteligentných chatbotov má zatiaľ obmedzené praktické využitie. Ako ukázali testy v spoločnosti DACHSER, dostupné algoritmy od známych poskytovateľov cloudových služieb správne rozpoznali kontext prinajlepšom pri 60 až 80 percent vstupov.

Algoritmus umelej inteligencie GPT-3

Spoločnosť OpenAI teraz vďaka svojmu softvéru ChatGPT dosiahla nové dimenzie rozpoznávania kontextu. Skratka GPT znamená "generative pre-trained transformer" a označuje špeciálny nový typ modelu NLP, ktorý spoločnosť vyvinula v roku 2018. Teraz vydala GPT-3, tretiu verziu modelu NLP, ktorý je základom úspechu ChatGPT. Spoločnosť sa medzitým odklonila od svojho pôvodného prístupu založeného na otvorenom zdrojovom kóde a zaujala komerčnejší prístup.

 Na rozdiel od predchádzajúcich chatbotov je ChatGPT schopný viesť prirodzene znejúce konverzácie obohatené o množstvo faktických informácií v priebehu mnohých kôl zadávania textu. To potvrdili početné štúdie aj počiatočné testy spoločnosti DACHSER. ChatGPT je založený na modeli hlbokého učenia a rozsiahlom súbore trénovacích dát a je schopný spracovávať najrôznejšie otázky v širokom spektre odborov. Jeho odpovede sú svojim vzorom a štruktúrou podobné ľudskej reči. Nemôže však (zatiaľ) nahradiť nezávislé ľudské myslenie a kritické skúmanie obsahu a kontextu. Aj v prípade matematických zručností a niektorých logických úloh má ChatGPT pred sebou ešte dlhú cestu.

V sémantike tomu tak ale nie je: každá odpoveď chatbota je vždy zostavená slovo po slove na základe výpočtu pravdepodobnosti pre ďalšie slovo. ChatGPT navyše dokáže generovať alebo opravovať softvérový kód. Ani písanie správ, básní, súhrnov alebo analýz trhu v rôznych jazykoch nie je pre algoritmus ChatGPT v podstate žiadnou výzvou.

Chatboti s podobnou úrovňou rozpoznávania kontextu ako ChatGPT budú mať vplyv aj na logistiku a IT. Automatizácia komunikácie so strojmi, systémami a vozidlami, rovnako ako so zákazníkmi, partnermi a zamestnancami, by mohla tejto technológii poskytnúť nebývalý dosah v každodennej prevádzke.

Okrem veľmi rozsiahleho súboru trénovacích dát je zvláštnym rysom GPT-3 spôsob, akým bol trénovaný základný model umelej inteligencie. V prípade ChatGPT boli kombinované formy učenia „učenie s učiteľom“ a „spätnoväzobné učenie“ a do procesu učenia boli zapojení sami ľudia (aktívne učenie). Zjednodušene povedané, ľudia slúžili ako tréneri a počas procesu učenia s učiteľom prevzali úlohu anketára i respondenta. Vo fázach spätnoväzobného učenia školitelia vymysleli metódu hodnotenia kvality odpovedí chatbota podľa už prebehnutej konverzácie. Na základe týchto hodnotení vytvorili modely odmien, ktoré potom boli začlenené do ďalších iterácií tréningu.

ChatGPT obsahuje aj mechanizmus založený na pravidlách, ktorého cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť nevhodným reakciám. Absencia tejto možnosti bola predtým hlavnou kritikou predchodcu GPT-3 a porovnateľných modelov. Avšak aj ChatGPT má stále problémy spoľahlivo vylúčiť plagiátorstvo, fake news a diskriminačné či sexistické postoje.

Chatbot je ako textový pomocník na veľkom vzostupe – je však aj kontroverzný.
Chatbot je ako textový pomocník na veľkom vzostupe – je však aj kontroverzný.

Automatizácia komunikácie

Generatívna umelá inteligencia má okrem textu a softvérového kódu uplatnenie aj v iných oblastiach, napríklad môže generovať obrázky, videá alebo hudbu. Chatboti s podobnou úrovňou rozpoznávania kontextu ako ChatGPT budú mať vplyv aj na logistiku a IT. Automatizácia komunikácie so strojmi, systémami a vozidlami, rovnako ako so zákazníkmi, partnermi a zamestnancami, by mohla tejto technológii poskytnúť nebývalý dosah v každodennej prevádzke.

Jedno je však isté už teraz: ChatGPT je spolu so svojou základnou technológiou GPT-3 jednou z najsledovanejších technologických tém tohto roku. Nevyriešia všetky úlohy a problémy, ale ChatGPT má potenciál generovať nové inovatívne procesy, produkty a obchodné modely. Sami si ju môžete vyskúšať na adrese https://chat.openai.com.

Autor: Andre Kranke, Vedúci Corporate Research & Development

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova