späť
Správy Tlačové správy

DENO – DACHSER špecialista na prevádzku siete

Peter Poštényi, DENO v spoločnosti DACHSER Slovakia

DACHSER Expert Network Operations alebo v skratke DENO je špecialista na prevádzku siete. Táto pozícia je špecifická pre spoločnosť DACHSER a prináša benefity celej sieti. Predovšetkým preto, že DENO je garantom a školiteľom v oblasti procesov a hýbateľom  k implementácii lokálnych aj korporátnych zmien. V pobočkách DACHSER po celom svete pôsobí viac ako 80 DENO špecialistov. Peter Poštényi z pobočky DACHSER v Lozorne je jedným z nich.

Prečo ste začali pracovať práve v spoločnosti DACHSER?

Do spoločnosti DACHSER Slovakia som nastúpil po dokončení bakalárskeho vysokoškolského štúdia na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Chcel som vyskúšať prácu v odbore, ktorý je pre mňa celkom nový, hoci som si zo začiatku nemyslel, že práve logistika bude odvetvie, v ktorom nájdem svoj záujem. Nastúpil som na pozíciu referenta zákazníckeho servisu importu, kde som sa postupne stretol skoro so všetkými problémami prepravného reťazca. Bol to pre mňa dobrý začiatok k osvojeniu si pojmov a štruktúry spoločnosti.

Práca na oddelení zákazníckeho servisu bola pre mňa zaujímavá a vykonával som ju profesionálne. Prvé dva roky som sa venoval importným zásielkam a komunikácii so zákazníkmi, ale aj riešeniu problémov pri doručení a vyzdvihovaní zásielok.

Po dvoch rokoch na pozícii referenta importu som zmenil svoje pôsobenie na servisnom oddelení na exportnú stranu prepravného reťazca a následne som dostal na starosť kontrolu dodržiavania kvality služieb a produktov pre jednotlivých zákazníkov.

Ako ste sa dostali k pozícii DENO?

Chcel som sa zase posunúť ďalej a bola mi ponúknutá možnosť stať sa DENO (DACHSER Expert Network Operations), bol som nominovaný na danú funkciu a tak začal proces zaškoľovania a testov.

Najprv ma čakalo DENO Development Centrum (DDC) v centrále spoločnosti v nemeckom Kemptene. Tu sa konal úplne prvý test, ktorého výsledok má ukázať, či má uchádzač predpoklady stať sa takzvaným DENO ašpirantom. Potom nasledovali ďalšie kurzy a testy na pozície DENO Trainee a DENO Junior. Sú to náročné, veľmi komplexné skúšky – testujú sa znalosti DACHSER siete a pridružených súvisiacich oblastí, a to do veľkých detailov. Musíte vedieť napríklad ovládať všetky DACHSER aplikácie z prostredia produkcie a operatívy, pravidlá DACHSER siete veľmi detailne, rozmer výmenného kontajnera, štandardné rozmery prekládkovej haly, ako aj rozmery jednotlivých skladových pozícií. Testujú sa aj vaše osobnostné zručnosti a jazyková vybavenosť. Celý tento proces bol pomerne náročný a skúšky sa opakujú každé dva roky.

Čo má človek na Vašej pozícii v praxi na starosti?

Funkcia DENO funguje ako spojka medzi jednotlivými pobočkami a centrálou spoločnosti DACHSER.

Na jednej strane mám na starosti sledovať, či sú procesy na našej pobočke správne nastavené a realizované, a na strane druhej je mojou úlohou napomáhať k systémovým zmenám a taktiež ich iniciovať. Podieľam sa na zavádzaní nových postupov, systémov a aplikácií, na optimalizácii procesov a projektovom riadení, ako aj riešení problémov v rámci prepravného reťazca zbernej služby.

V neposlednom rade mám na starosti aj zisťovanie potrieb zamestnancov v oblasti vzdelávania v rámci interných procesov, a ďalšie kroky smerujúce k zabezpečeniu odborných školení v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov.

Rozhovor s: Peter Poštényi

DENO (DACHSER Expert Network Operations) v spoločnosti DACHSER Slovakia

Kde získavajú zamestnanci DENO potrebné informácie a vedomosti? Ako často absolvujú pravidelné špeciálne školenia?

Hlavným zdrojom poznatkov ohľadom nových implementácií a optimalizácii v sieti je pre nás ako skupinu týždenné školenie dvakrát ročne v Kemptene a jedenkrát za rok na pobočke v rámci Nemecka. Momentálne má spoločnosť DACHSER približne 80 reprezentantov funkcie DENO z viac ako 18 krajín sveta.

Na akých projektoch ste donedávna pracovali a aké výzvy Vás čakajú v blízkej budúcnosti?

My sme v Slovenskej republike napríklad v posledných dvoch rokoch zaviedli použitie nových mobilných terminálov pre vodičov. Taktiež došlo k prerozdeleniu doručovacej oblasti a relácií prímestskej prepravy pre pobočku Lozorno, s cieľom automatizovať prácu našim disponentom a tak sa vyhnúť zbytočným manuálnym zásahom do systému doručovania a vyzdvihovania zásielok v našej oblasti.

Počas nasledujúceho obdobia čaká pobočky na Slovensku zavedenie viacerých nových aplikácií, za ktoré budem ako DENO zodpovedný – ide o Telematics (lokalizácia prepravných jednotiek cez GPS), SDP (short distance planning) alebo Yard management. Zároveň by som rád svoju pozornosť v nasledujúcom období upriamil na pobočky Martin a Košice, ktorým sa chcem venovať viac než som mal možnosť v doterajšom období.

Čo si na práci v DACHSERi najviac ceníte?

Počas práce na pozícii referenta importu som mal zo strany spoločnosti vytvorené ústretové podmienky nato, aby som si dokončil aj druhý, magisterský stupeň vysokoškolského štúdia, čo sa mi aj podarilo.

Jedným z viacerých dôvodov, prečo som v spoločnosti DACHSER už ôsmy rok, je priateľský kolektív ľudí na pobočkách, s ktorými si pri riešení problémov navzájom pomáhame. Komunikácia s danými ľuďmi v pracovnom prostredí je pre mňa veľkou motiváciou. Aj pre potreby základných školení, ako je Domino for Beginners, mám k dispozícii tím veľmi šikovných a ochotných spolupracovníkov z radov našich kolegov.

Peter Poštényi vyštudoval odbor Manažment malého a stredného podnikania na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Hovorí plynule po anglicky a má základy francúzštiny. V spoločnosti DACHSER pracuje od roku 2014, kde prešiel viacerými pozíciami a posledné tri roky pracuje na pozícii DENO. Od roku 2021 zastáva aj pozíciu DGSA (Dangerous goods safety advisor). Jedná sa o kontrolu a zabraňovanie možného vzniku nebezpečenstva pri balení, nakládke, vykládke a doprave zásielok a prepráv, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie a ktoré podliehajú regulácii v rámci dohody o ADR. Vo voľnom čase sa rád venuje turistike, fitness, wakeboardu a snowboardu.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova