Aktualizácia trhu v súvislosti s brexitom

Zavedenie 3. fázy modelu fungovania hraníc vlády Spojeného kráľovstva predstavuje ďalší významný míľnik v colných postupoch súvisiacich s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ. Systém DACHSER naďalej drží krok so zmenami v colných a dopravných postupoch a zabezpečuje, aby sa tovar pohyboval cez hranice s čo najmenšími obmedzeniami.

 

Od 1. januára 2022 by sme mali očakávať zvýšenie počtu hraničných kontrol v dôsledku potreby podávať elektronické vyhlásenia na hraniciach a zavedenia systému GVMS (Goods in Vehicle Movement System) pre dovozné a vývozné činnosti. 

EIDR (Entry Into Declarants Record), manuálny proces, ktorý umožňuje prekračovanie hraníc s použitím čísla EORI príslušných obchodníkov, nebude od 1. januára 2022 povolený. Namiesto toho bude nutné podať elektronické colné vyhlásenie prostredníctvom zjednodušeného procesu colného vyhlásenia (SCDP). Systém GVMS sa už používa na tranzit, ale od 1. januára 2022 sa rozšíri na automatizáciu procesu hraničnej kontroly prepojením colného vyhlásenia s referenčným údajom o pohybe tovaru (GMR) vytvoreným v systéme GVMS. Automatické rozpoznávanie evidenčných čísel (ANPR) prepojí colné vyhlásenie a GMR, čo umožní vozidlám prekračovať hranice bez fyzického zastavenia.

DACHSER sa postará o interakciu medzi colným vyhlásením a systémom GVMS, ak neurčíte inak. Ak máte v úmysle zorganizovať colné vyhlásenie sami, buď v rámci svojej organizácie, alebo prostredníctvom externého colného agenta, nezabudnite, že DACHSER bude potrebovať prepojenie na colné vyhlásenie. V systéme DACHSER sa táto informácia nazýva Import Release Reference alebo IRR, čo umožní zadať tieto informácie do systému GVMS a povoliť prekročenie hranice.

Od 1. januára 2022 sa zavedie aj povinnosť predbežného oznamovania produktov živočíšneho pôvodu (POAO) a určitých vedľajších živočíšnych produktov (ABP) dovážaných do Spojeného kráľovstva z EÚ prostredníctvom systému pre dovoz potravín a krmív (IPAFFS). Fyzické kontroly týchto skupín výrobkov a rastlinných produktov aj produktov rastlinného pôvodu sa nebudú vyžadovať do 1. júla 2022. Kontroly týchto skupín výrobkov sa potom budú vykonávať postupne od 1. júla do 1. novembra 2022. Ďalšie podrobnosti o tom sú uvedené v priloženom dokumente. Nezabudnite informovať spoločnosť DACHSER, ak pre svoj tovar požadujete tieto dodatočné služby. Budete tiež zodpovední za oznámenie IPAFFS, ak máte v úmysle poskytnúť vlastné colné vyhlásenia pre POAO, ABP alebo rastliny a rastlinné produkty.

Ďalšie zmeny vstúpia do platnosti neskôr v roku 2022. V prvom rade sa od 1. júla 2022 budú vyžadovať bezpečnostné a colné vyhlásenia, známe aj ako ENS. Bližšie informácie o ENS a kontrolách pre POAO, určité ABP a rastlinné produkty a produkty rastlinného pôvodu budú potrebné bližšie k času implementácie.

Tieto informácie sa vzťahujú na sieťové zásielky prepravované v rámci našej služby zbernej prepravy a na prepravu čiastkových a celých zásielok. Sieť DACHSER spolupracovala na preskúmaní procesov a začlenení zmien potrebných na podporu zavedenia nových kontrol. Sme pripravení na 1. január 2022. HMRC zriadil linku pomoci pre colné úrady a medzinárodný obchod. 0300 322 9434 na otázky týkajúce sa dovozu, vývozu a colných úľav. Linka pomoci funguje od pondelka do piatku od 8.00 do 22.00 a cez víkendy od 8.00 do 16.00 britského času.

Užitočné odkazy

Na odosielanie otázok o dovoze a vývoze na HMRC alebo na použitie funkcie webového chatu môžete použiť aj nasledujúce nástroje.

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/customs-international-trade-and-excise-enquiries 

HMRC zaviedol službu podpory vývozu, ktorá má obchodníkom pomôcť získať odpovede na praktické otázky týkajúce sa vývozu zo Spojeného kráľovstva do Európy.

https://www.gov.uk/ask-export-support-team

HMRC má kanál na YouTube, kde nájdete videá a webové semináre o colných postupoch, ktoré sa vám tiež môžu hodiť.

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/customs-international-trade-and-excise-enquiries

Phased Import Controls Trader Communication PDF (0,14 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova