54 Prihlášky
Triedenie: Dátum | Relevantnosti

Výsledok

Správy 01/23/2020
Situácia na trhu môže byť napätá, ale sme pripravení.

Situácia na európskom logistickom trhu bola ovplyvnená zhoršujúcimi sa očakávaniami analytikov, pokiaľ ide o vývoj európskej ekonomiky. S finančnou a administratívnou manažérkou spoločnosti DACHSER Slovakia s  Ivetou Šurganovou sme sa rozprávali o tom, ako sa spoločnosť pripravuje na tento rok alebo ako súčasná ekonomická situácia na slovenskom trhu ovplyvňuje trh práce.

Prečítať
Správy 01/16/2020
Najväčšia logistická operácia sveta sa blíži, pripravte sa!

Už 25. januára sa začne nový čínsky rok v znamení Potkana. Príchod čínskeho nového roku oslavuje 20 percent svetovej populácie a do pohybu sa dáva až 800 miliónov ľudí. Podnikatelia, ktorí robia obchod s Ázii, sú už dávno pred sviatkami uprostred prevádzkového plánovania toho, ako v tomto období zostane ich obchodná kontinuita bezproblémová.

Prečítať
Správy 12/23/2019
Vnútropodniková logistika s inteligentnými riešeniami

Spoločnosť DACHSER zabezpečuje vnútropodnikovú logistiku pre spoločnosť OEZ, ktorá je súčasťou skupiny Siemens v Českej republike. Zahŕňa to vnútrofiremnú prepravu, just-in-time dodávky do výroby a služby s pridanou hodnotou, ako je napríklad zostavovanie vzoriek. Okrem skracovania vzdialeností, tento systém zlepšuje reakčný čas OEZ a znižuje náklady na logistiku.

Prečítať
Informácie o trhu 12/16/2019
Voľby vo Veľkej Británii 2019 - aktualizácia

Všeobecné voľby vo Veľkej Británii 12. decembra 2019 priniesli jasný výsledok v prospech Torries. V dôsledku toho sa teraz dá predpokladať, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu 31. januára 2020 na základe dohody o odstúpení od zmluvy, ktorá bola dohodnutá 17. októbra 2019.

Táto dohoda o odstúpení obsahuje prechodné obdobie do 31. decembra 2020. Počas tohto obdobia sa musí dohodnúť komplexná obchodná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Do uplynutia tejto lehoty nebudú účinné žiadne materiálne dopady z odstúpenia. Podľa súčasného stavu sa teda počas prechodného obdobia dajú očakávať iba okrajové obmedzenia týkajúce sa dodávok do a zo Spojeného kráľovstva.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na kontaktnú osobu spoločnosti DACHSER.

Prečítať
Informácie o trhu 12/13/2019
Nové regulačné požiadavky na lítiové batérie a články od 1. januára 2020

Predtým, než sa uskutoční preprava lítiových batérií a článkov musia prejsť určitými testami. Tieto testy simulujú rôzne podmienky, napríklad s ohľadom na tlak, teplotu a náraz, ktoré môžu vzniknúť počas prepravy.

Od 1. januára 2020 vstúpia do platnosti prísnejšie požiadavky týkajúce sa lítiových batérií a článkov pre všetky druhy prepravy na celom svete. V budúcnosti bude nutné predložiť súhrn skúšok v súlade s UN 38.3.5 pre všetky lítiové batérie a články vyrobené po 30. júni 2003 ( UN3480, UN3481, UN3091, UN3090), ako aj pre všetky vozidlá poháňané batériami vyrobené po 30. júni 2003 ( UN 3171). Za to budú zodpovední výrobcovia a distribútori tohto tovaru.

Podľa leteckých a prepravných spoločností, tieto dokumenty môžu byť vyžadované od spoločnosti DACHSER. Preto žiadame našich zákazníkov, aby nám tieto dokumenty sprístupnili pre všetky uvedené lítiové batérie a články, aby sme ich mohli následne sprístupniť v celom dodávateľskom reťazci.

Týmto informujeme našich zákazníkov, že od 1. januára 2020 už nebude možné viac tento tovar bez príslušných dokladov naložiť.

Pre ďalšie informácie prosím kliknite sem.

http://www.unece.org/trans/areas-of-work/dangerous-goods/legal-instruments-and-recommendations/un-manual-of-tests-and-criteria/amend-to-rev6.html

Prosím kontaktujte svojho lokálneho DACHSER zástupcu v prípade ďalších otázok.

 

Prečítať
Tlačové správy 12/13/2019
DACHSER a charitatívna organizácia terre des hommes rozširujú spoluprácu

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER a medzinárodná organizácia pre pomoc deťom – terre des hommes, rozširujú svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti v regiónoch južnej Ázie, južnej Afriky a Latinskej Ameriky.

Trpezlivosť, húževnatosť a vytváranie kultúrnych základov sú kľúčom k úspechu spoločných rozvojových projektov.

Prečítať
Správy 12/03/2019
DACHSER rozširuje pobočku v Öhringene

DACHSER začal stavebné práce na rozšírení svojej pobočky v Öhringene. Do leta 2020 sa súčasný tranzitný terminál rozrastie o 3 500 m2. Taktiež ku kancelárskej budove pribudne nové poschodie, čím sa jej plocha zväčší o 600 m2. DACHSER do projektu investuje približne 9,5 miliónov euro.

Prečítať
Tlačové správy 11/25/2019
DACHSER svojich zamestnancov cielene vzdeláva a zapracováva

Pokiaľ ide o kvalifikovaných a lojálnych pracovníkov, DACHSER nenecháva nič na náhodu. Svojich nádejných zamestnancov pre rôzne pozície si sám školí a zaúča v praxi. Väčšina absolventov im zostáva verných. Najväčšie logistické školiace centrum DACHSERu pre zamestnancov z celého sveta sa nachádza v Nemecku, no ani pobočky v ostatných krajinách nezaostávajú a svojim ľuďom poskytujú priestor na profesijný a kariérny rast prostredníctvom rôznych vzdelávacích programov.

Prečítať
Tlačové správy 11/13/2019
Spoločnosť DACHSER Air & Sea Logistics bola certifikovaná pre odbavovanie farmaceutického tovaru na troch kontinentoch

Atlanta sa stala ďalšou pobočkou spoločnosti DACHSER, ktorá získala certifikáciu CEIV Pharma od IATA.

Po Frankfurte, Bombaji a Hyderabade sa Atlanta stala štvrtou pobočkou DACHSERu, ktorá za uplynulých desať mesiacov získala certifikáciu, vďaka ktorej môže spoločnosť ďalej rozvíjať sieť služieb pre zákazníkov v oblasti biomedicíny, biotechnológii a zdravotnej starostlivosti.

Prečítať
Informácie o trhu 11/06/2019
Incoterms 2020

Nová verzia Incoterms nadobudne účinnosť 1. januára 2020 a bude zahŕňať množstvo zmien. Dodacie podmienky vydané Medzinárodnou obchodnou komorou upravujú základné povinnosti kupujúceho a predávajúceho v medzinárodnom obchode, ako je prechod vlastníctva medzi predávajúcim a kupujúcim, deľba prepravných nákladov a prechod rizika v zmysle zodpovednosti za stratu a poškodenie tovaru a náklady na poistenie.

Incoterms 2020 sa ešte viac prispôsobí súčasným globálnym obchodným praktikám, preto je nová verzia viditeľne orientovaná na praktickú stránku medzinárodného obchodu. Cieľom revízie bolo, aby boli ustanovenia Incoterms užívateľsky prívetivejšie. Ich prezentácia bola revidovaná, aby užívateľom uľahčila výber príslušnej podmienky. Okrem toho sa zmenilo poradie podmienok a ku každej podmienke boli pridané užívateľské pokyny.

Pokiaľ ide o obsah, došlo k významným zmenám oproti Incoterms 2010, najmä v nasledujúcich bodoch:

▪ Rôzne úrovne poistného krytia u CIF a CIP: Rovnako ako v minulosti je predávajúci aj naďalej povinný v Incoterms 2020 uzavrieť poistenie dopravy na vlastné náklady v podmienke CIF (Cost Insurance Freight) a CIP (Carriage Insurance Paid). Na rozdiel od Incoterms 2010 však obidve podmienky teraz stanovujú rôzne minimálne úrovne krytia cargo poistenia podľa klasifikácie ICC (Institute Cargo Clauses). Minimálne krytie, ktoré je potrebné dodržať pri dohodnutí podmienky CIF zostáva nezmenené. Cargo poistenie, ktoré má predávajúci uzavrieť, musí naďalej zodpovedať minimálnemu krytiu v súlade s klauzulou ICC (C) alebo podobnými doložkami (krytie vymenovaných rizík). Ak je dohodnutá podmienka CIP, musí teraz predávajúci poskytnúť poistné krytie v súlade s klauzulou ICC (A) (krytie všetkých rizík). Podmienky CIF aj CIP umožňujú zmluvným stranám dohodnúť sa na poistnom krytí, ktoré sa od tohto líšia.

▪ Zahrnutie požiadaviek súvisiacich s bezpečnosťou: Požiadavky týkajúce sa bezpečnosti prepravy tovaru boli teraz zahrnuté do pravidiel A 4 a A 7 každej doložky Incoterms 2020. Rovnako ako u iných podmienok Incoterms je potrebné poznamenať, že podmienky Incoterms sa priamo vzťahujú len na zmluvné strany kúpnej zmluvy a nie sú predmetom prepravnej zmluvy.

▪ Incoterms 2020 obsahuje ustanovenia pre prepravu vlastnými dopravnými prostriedkami u podmienok Free Carrier (FCA), Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), a Delivered Duty Paid (DDP).

▪ Pre tovar predávaný na základe podmienky FCA (Free Carrier) a určený pre námornú kontajnerovú prepravu stanovuje FCA do budúcna novú možnosť. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť, že kupujúci dá pokyn svojmu prepravcovi, aby po naložení tovaru vydal predávajúcemu konosament (Bill of Lading). Zároveň je predávajúci povinný odovzdať tento konosament kupujúcemu. To sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom zúčastnených bánk.

▪ Premenovanie DAT na DPU (Delivered at Place Unloaded). Podľa podmienky DAT Incoterms 2010 predávajúci dodal tovar, len čo bol vyložený z dopravného prostriedku na "terminále". Podľa poznámok k Incoterms 2010 však termín "terminál" sa nemal chápať z technického hľadiska, ale znamenalo to akékoľvek miesto vykládky. Táto skutočnosť bola v Incoterms 2020 zohľadnená premenovaním predchádzajúce podmienky DAT na DPU (Delivered at Place Unloaded) pre väčšiu prehľadnosť. To znamená, že v budúcnosti môže byť akékoľvek dohodnuté miesto miestom určenia.

Incoterms platia medzi zmluvnými stranami (národne i medzinárodne) kúpnej zmluvy, ale neobmedzujú osobitné práva a povinnosti v rámci tohto zmluvného vzťahu. Na základe takto zaručenej jednotnej definície je potrebné sa vyhnúť následným problémom s výkladom alebo nezrovnalosťami medzi zmluvnými stranami. Je potrebné poznamenať, že Incoterms vzhľadom na svoju povahu ako ustanovenia typu Všeobecných obchodných podmienok nepredstavujú zákonné ustanovenia, a preto sa stávajú právne záväznými len vtedy, ak boli účinne dohodnuté medzi stranami kúpnej zmluvy prostredníctvom zodpovedajúceho odkazu (pre Incoterms 2020, je to možné aj pred 1.1. 2020). Bez ohľadu na to majú v jednotlivých prípadoch protichodné zákonné ustanovenia stále prednosť pred podmienkami Incoterms.

Incoterms revidovalo 500 odborníkov z viac ako 40 krajín.

Tieto doložky sú uznávané po celom svete a používajú sa vo viac ako 30 rôznych jazykoch.

Informácie o trhu 11/05/2019
Pobočka DACHSER Ostrava otvorila prevádzku v novom logistickom termináli

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER sa v Ostrave presťahoval do nových priestorov. Nový logistický terminál pobočky DACHSER Ostrava v CTParku Ostrava Hrabová disponuje skladovými a administratívnymi priestormi s celkovou plochou 3 900 m2 a v súčasnej dobe zamestnáva 25 ľudí.

DACHSER Ostrava odteraz pôsobí vo väčších moderných priestoroch postavených na mieru developerskou spoločnosťou CTP. Nová pobočka, okrem rozšírenej plochy na prekládku zásielok zbernej služby, ponúka aj plochu pre skladovanie viac ako 3 000 paliet. Skladový terminál s pätnástimi nakladacími mostíkmi je vybavený aj na krátkodobé skladovanie nebezpečných látok podľa dohody ADR.

„Nový prekládkový terminál nám umožní ešte viac zefektívniť naše procesy – zrýchli samotnú prekládku na vstupe aj na výstupe,” vysvetľuje Ing. Jan Polter, MBA, obchodný a marketingový riaditeľ DACHSER Czech Republic, a dodáva, „súčasťou terminálu je aj priestranná zóna pre ďalšie logistické služby s pridanou hodnotou.”

DACHSER Ostrava ponúka hlboké logistické know-how v oblasti kontraktnej logistiky. “Náš skúsený a preškolený personál vie pre našich zákazníkov zabezpečiť celé spektrum kontraktnej logistiky vrátane služieb s pridanou hodnotou, ako je prebaľovanie a triedenie tovaru, kontrola kvality vstupného / výstupného materiálu, technická príprava do výrobných procesov a ďalšie,” vysvetľuje Ing. Radomír Nemec, vedúci pobočky DACHSER Ostrava.

Komplexná ponuka služieb na severe Moravy

Kombinácia ponuky skladových služieb a služieb kontraktnej logistiky s okamžitým napojením na európsku zbernú sieť DACHSER je ideálnym riešením pre zákazníkov, ktorí hľadajú komplexné riešenie. DACHSER navyše stále rozširuje priame linky svojej zbernej služby. „Z Ostravy doručujeme s excelentnými doručovacími časmi napríklad do Talianska, Nemecka, Francúzska či do Španielska a najnovšie môžeme našim zákazníkom ponúknuť aj servis s 24-hodinovým doručením do celého Poľska,” uzatvára Radomír Nemec.

Prečítať
Informácie o trhu 10/31/2019
Brexit - aktuálne informácie

Ako je už známe, predčasné všeobecné voľby do Dolnej snemovne sú naplánované na 12. decembra 2019 vo Veľkej Británii. EÚ sa tiež dohodla na predĺžení termínu Brexitu do 31. januára 2020. Nebezpečenstvo neuzavretia dohody sa preto zatiaľ odvracia. Ak sa dohoda o dojednanej zmluve dosiahne pred 31.01.2020, dohodnuté prechodné obdobie zostane v platnosti do 31.12.2020.

Bez ohľadu na to, či ide o „mäkký“ alebo „tvrdý“ Brexit, colný orgán príslušného príjemcu je nevyhnutný na spracovanie zásielok do a zo Spojeného kráľovstva. Preto žiadame všetkých našich zákazníkov, aby naďalej informovali svojich príjemcov, aby nám poskytovali informácie o príslušnom colnom orgáne.

Budeme vás informovať o ďalšom vývoji.

Prečítať
Informácie o trhu 10/31/2019
DACHSER expanduje na severe Anglicka

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER otvoril novú pobočku v britskom meste Rochdale neďaleko Manchestera. DACHSER tu investoval 16 miliónov eur do nových priestorov s rozlohou 5 175 metrov štvorcových.

“Naša investícia zdôrazňuje záväzok spoločnosti DACHSER voči britskému trhu a napriek pretrvávajúcim neistotám ohľadom Brexitu, odráža náš optimizmus týkajúci sa budúcnosti obchodných vzťahov so zvyškom Európy," hovorí Mark Rollinson, Managing Director DACHSER UK.

Od akvizície spoločnosti J. A. Leach Transport Limited v roku 2010 vzrástol biznis spoločnosti DACHSER vo Veľkej Británii päťnásobne, čo vyžaduje rozšírenie skladovacích kapacít. "Táto investícia podporuje nielen naše rastové ambície na severe Veľkej Británie, ale tiež znamená, že môžeme aj naďalej plniť a prekračovať očakávania našich zákazníkov, čo sa týka kvality poskytovaných služieb," dopĺňa Mark Rollinson, Managing Director DACHSER UK.

DACHSER má vo Veľkej Británii šesť pobočiek, ktoré spoločne zamestnávajú celkom 448 ľudí. Z toho 106 zamestnancov pracuje v Rochdale, kde spoločnosť v nasledujúcich piatich rokoch očakáva nárast pracovných miest.

Prečítať
Tlačové správy 10/28/2019
DACHSER otvoril nové logistické centrum vo Freiburgu

Poskytovateľ logistických služieb DACHSER otvoril nové logistické centrum v priemyselnom parku Breisgau vo Freiburgu v Nemecku. Na celkovej ploche 6 117 m2 vyrástol nový prekládkový terminál s 82 bránami a dvojpodlažná kancelárska budova. Spoločnosť investovala v lokalite približne 22 miliónov eur a zároveň vytvorila 30 nových pracovných miest.

Prečítať
Informácie o trhu 10/25/2019
Tvrdý Brexit – predbežné opatrenia

Hoci dochádza k určitým posunom v jednaniach medzi EÚ a Veľkou Britániou, stále nemožno vylúčiť Brexit bez dohody ku 31. októbru 2019, i keď je možnosť predĺženia obdobia potrebného pre odchod z EÚ do 31.januára 2020.

Dôsledky odchodu Veľkej Británie k 31.10.2019, najmä s ohľadom na pohyb tovaru do a z Veľkej Británie, sú dobre známe. V prvom rade by sa jednalo o dlhšie čakacie doby kvôli hraničným kontrolám a colnému odbaveniu všetkého tovaru v súlade s pravidlami WTO.

DACHSER prijme príslušné opatrenia, aby zaistil, že akýkoľvek váš tovar prichádzajúci / odchádzajúci z Veľkej Británie po 23:00 GMT (00:00 SEČ) 31. októbra 2019 bude  zodpovedajúcim spôsobom colne odbavený a zdanený.

V prípade tvrdého Brexitu musí mať tovar pred vyzdvihnutím k dispozícii nasledujúce informácie a dokumenty nutné k colnému odbaveniu:

▪ Informácie o zásielke

▪ Faktúra / proforma faktúra

▪ Dodací list

▪ Tranzitný sprievodný doklad VDD (v prípade potreby sa môže vydať)

▪ Preferenčné dokumenty a ďalšie dokumenty týkajúce sa produktu, v prípade ak je to možné

  a povinné

Uistite sa , že hore uvedené dokumenty obsahujú nasledujúce informácie:

odosielateľ s číslom EORI, príjemca s kontaktnými údajmi, dovozca, pokiaľ sa líši od príjemcu s kontaktnými údajmi, faktúra s evidenčným číslom, dodacie podmienky Incoterms uvedené na faktúre, počet a druh tovaru, popis tovaru, zem pôvodu, Taric kód, hodnota tovaru, mena, hrubá / čistá hmotnosť.

Venujte prosím pozornosť vysokej kvalite dokladov - dokumenty sa budú elektronicky preposielať. Ak sú dokumenty k dispozícii v elektronickej podobe mali by byť vo vysokom rozlíšení (300 dpi).

Okrem toho je nutné mať kontaktnú osobu pre colné orgány, vrátane kontaktných údajov vášho príjemcu / dovozcu (e-mailová adresa), aby sme ju mohli kontaktovať a získať potrebnú plnú moc. Potrebujeme ju nato, aby sa mohlo uskutočniť nevyhnutné colné odbavenie.

Vezmite prosím na vedomie, že budeme taktiež potrebovať podrobnejšie informácie o zásielke, ako je počet a druh balení, popis tovaru, hodnota tovaru. V prípade zásielok do Írska cez územie Veľkej Británie sa bude musieť nastaviť tranzitný režim cez Veľkú Britániu. Na začiatok doporučujeme, aby ste do týchto zásielok pridali doklad T2L, pretože zatiaľ nie je isté, či írske colné orgány príjmu T2 ako doklad pre tovar vo voľnom obehu EU potom, čo bude zásielka prepravovaná cez Veľkú Britániu.

V rámci našej aplikácie eLogistics bude možné zvoliť dodacie podmienky Incoterms iba v obmedzenom počte. Bude možné požiť iba FCA / EXW alebo DAP, aby bol zaistený hladký prepravný proces. Taktiež je potrebné upraviť informácie v EDI centre týkajúce sa Incoterms, zodpovedná osoba z vašej pobočky vás bude o potrebných zmenách informovať.

Žiadame vás o porozumenie a spoluprácu, aby DACHSER mohol v tomto výnimočnom prípade tvrdého Brexitu zaistiť čo najefektívnejší a bezproblémový tok vášho tovaru.

Najdôležitejšie opatrenia pre prípravu bezproblémovej logistiky sme už predtým uviedli v našom Brexit checkliste.

Pokiaľ máte ďalšie dotazy, neváhajte sa obrátiť na svoju pobočku DACHSER.

Tlačové správy 10/22/2019
DACHSER získal ocenenie IMD Global Family Business Award za rok 2019

IMD ocenila DACHSER za pevné a silné štruktúry riadenia rodinnej firmy v kombinácii s vynikajúcou prevádzkou a zameraním na kvalitu.

IMD Business School, jedna z najlepšie hodnotených svetových obchodných škôl so sídlom v Lausanne vo Švajčiarsku, udelila DACHSERu renomovanú cenu IMD Global Family Business Award. Za spoločnosť DACHSER cenu prevzali členovia zakladajúcej  rodiny, Bernhard Simon, generálny riaditeľ spoločnosti a Birgit Kastner-Simon, riaditeľka korporátneho marketingu. Stalo sa tak na 30. summite Family Business Network International (FBN-I), ktorý sa konal v Udajpuru v Indii.

Prečítať