Kľúčová technológia Zelenej elektriny: Pohľad na budúce technológie

Čo je presne Zelená elektrina a aké konkrétne výhody prináša pre logistiku? Pozrite sa, ktoré technológie sú k dispozícii a kam smerujú.

Laboratórium budúcnosti: predstavuje poznatky z podnikového oddelenia výskumu a vývoja, ktoré úzko spolupracuje s rôznymi oddeleniami a dcérskymi spoločnosťami, ako aj z podnikového laboratória DACHSER vo Fraunhofer IML a od ďalších výskumných a technologických partnerov.

Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie je kľúčom k ochrane globálnej klímy. Zelená elektrina je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby motory a továrne produkovali prakticky nulové množstvo skleníkových plynov a vyrábali udržateľný vodík a syntetické palivá.

Výzva tejto takmer dokonalej dekarbonizácie priemyslu spočíva v globálnom zavedení cenovo dostupných dodávok ekologickej elektrickej energie. Logistika a e-mobilita sú len dve z mnohých oblastí, ktoré budú v budúcnosti potrebovať obrovské množstvo ekologickej elektrickej energie.

Čo sa v Európskej únii považuje za obnoviteľnú energiu, upravuje smernica (EÚ) 2018/2001, známa aj ako RED II. Podľa nej sú veterné turbíny, fotovoltaické systémy a vodná energia najudržateľnejšími spôsobmi výroby ekologickej elektrickej energie. RED II nezahŕňa jadrovú energiu ako obnoviteľný zdroj energie.

Elektrina, ktorá prúdi zo zásuviek sa nijako nelíši, je rovnaká bez ohľadu na spôsob jej výroby. Pri výbere dodávateľa a tarify však môžu spotrebitelia ovplyvniť, aký druh elektriny sa dostane do siete. Čím viac firiem a domácností bude požadovať ekologickú elektrinu, tým viac sa bude investovať do rozšíreného využívania obnoviteľných zdrojov energie. Tento trhový mechanizmus sa najčastejšie uplatňuje na dvoch nadnárodných trhoch s elektrinou v Európe a Severnej Amerike. Záruky pôvodu alebo certifikáty obnoviteľnej energie (GO/REC) dávajú spotrebiteľom istotu, že kupujú zelenú elektrinu, čím sa zvyšuje dopyt po nej.

Výroba ekologickej elektrickej energie

Každý, kto chce pre rýchly prechod na zelenú energiu urobiť viac než len zvýšiť dopyt, môže priamo alebo nepriamo investovať do vytvárania nových systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Existujú dva spôsoby, ako to dosiahnuť: po prvé, prostredníctvom špeciálnych certifikátov vydávaných poskytovateľmi elektrickej energie, ktoré sľubujú investície do nových elektrární, a po druhé, prostredníctvom samotných spotrebiteľov, ktorí si zelenú elektrickú energiu vyrátajú. Spoločnosť DACHSER nielenže nakupuje obnoviteľnú vodnú energiu z Nórska, ale urýchľuje aj rozširovanie fotovoltaických systémov inštalovaných na vlastných budovách. Hoci najefektívnejším prístupom je, aby spoločnosť DACHSER takto vyrobenú elektrinu sama spotrebovala, má možnosť vyvážať prebytočnú elektrinu do verejnej siete. Bez ohľadu na to, akou cestou sa spoločnosť vydá, zohráva cennú úlohu pri prevencii skleníkových plynov a pomáha krajinám a regiónom rýchlo prejsť na využívanie obnoviteľných zdrojov.

Spoločnosti majú tiež možnosť podieľať sa na vytváraní napríklad nových veterných elektrární tým, že uzavrú dlhodobé zmluvy o výkupe energie (PPA) a priamo nakupujú zelenú elektrinu vyrobenú týmito zariadeniami. Týmto spôsobom dohody ponúkajú spoločnostiam možnosť podporiť rozšírenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov okrem ich vlastných budov a areálov.

Otázkou však zostáva, či by vysoko industrializované regióny mohli v budúcnosti uspokojiť svoje vysoké energetické nároky výlučne ekologickou elektrickou energiou. Odpoveď je áno aj nie. Áno, regióny ako Európa môžu a musia pripraviť svoje vlastné siete na prerušovanú výrobu energie, najmä zo slnka a vetra, teda prvkov, ktoré produkujú obrovské množstvo energie, ale nie nevyhnutne v čase, keď je to potrebné. Hoci je takáto investícia do infraštruktúry ambiciózna a nákladná, je technicky uskutočniteľná, a čo je najdôležitejšie, považovala by sa za udržateľnú. Odpoveď znie: nie, Európa, bude musieť aj naďalej nakupovať energiu na svetovom trhu. Predpokladaný dopyt je príliš veľký na to, aby Európa dokázala vyrobiť všetku zelenú elektrinu, ktorú potrebuje.

Krajiny, ktoré sú v súčasnosti poprednými producentmi fosílnych palív, ako je ropa a zemný plyn, sú nahrádzané novými dodávateľmi vrátane regiónov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na vodík a iné syntetické palivá. Tvorcovia politík a trhy musia čoskoro rozhodnúť, aké množstvo týchto palív bude potrebné a ktoré krajiny budú najvhodnejšími výrobcami. Čím skôr sa určia strednodobé a dlhodobé podmienky, tým skôr sa bude môcť investovať do využívania obnoviteľných zdrojov energie a tým skôr môžeme raz a navždy zastaviť klimatické zmeny. Vďaka tomu sa cenovo dostupná zelená elektrina stane kľúčovou technológiou 21. storočia.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova