Kariéra Mediaroom

DACHSER Automotive Logistics – váš plnohodnotný partner

Realizácia globálnych dodávateľských reťazcov pre odvetvie automobilového priemyslu patrí medzi kráľovské disciplíny logistiky. Predovšetkým rýchle intervaly výrobných cyklov, nestabilné trhy, zvyšujúce sa očakávania zákazníkov, ako aj transformácia smerom k elektromobilite si vyžadujú inovačné logistické riešenia. Nevyhnutná je tiež maximálna presnosť plánovania, ako aj striktná realizácia vo vysokej kvalite. DACHSER Automotive Logistics poskytuje široké spektrum logistických služieb s celosvetovou pôsobnosťou a osobitnou orientáciou na komplexné požiadavky dodávateľských reťazcov automobilového priemyslu.

DACHSER Automotive Logistics
DACHSER Automotive Logistics

Špičková sieť pre odvetvie automobilového priemyslu

Vďaka výkonným logistickým službám v kombinácii s celosvetovou sieťou dokážeme plniť najnáročnejšie úlohy výrobcov a dodávateľských prevádzok. Výhodou je pri tom naša vysoká spoľahlivosť a flexibilita. V záujme dosiahnutia optimálnej súhry dôsledne a účinne integrujeme procesy, personál a regióny, vďaka čomu vám dokážeme zaistiť rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. Navyše sa môžeme pochváliť bohatými skúsenosťami a najlepšie vyškolenými zamestnancami so špecifickým know-how odvetvia, ktorí tvoria základ plnohodnotnej partnerskej spolupráce s našimi zákazníkmi.

Naše portfólio služieb

  • Rýchly a flexibilný prístup ku všetkým odbytovým a nákupným trhom
  • Inteligentné prepojenie dopravnej siete, skladových kapacít a služieb s pridanou hodnotou špecifických pre zákazníka
  • Celoplošná európska sieť so špecifickým národným a trhovým know-how
  • Vysoká frekvencia dodávok
  • Vlastné pobočky a partnerské pobočky na najsilnejších automobilových trhoch v Európe, Amerike a Ázii
  • Jednotné štandardy služieb vo všetkých pobočkách
  • Lokálny servis prostredníctvom vašej individuálnej kontaktnej osoby na kľúčových trhoch
  • Stopercentná transparentnosť a integrácia vďaka konzistentným, spoľahlivým a vždy dostupným informáciám prostredníctvom IT konektivity
  • Efektívna hromadná preprava výrobkov od rôznych výrobcov a dodávateľských prevádzok vo forme celokontajnerovej prepravy (FCL) na zvýšenie vyťaženosti a zníženia nákladov
  • Audity realizované spoločnosťou EcoVadis

DACHSER Automotive Logistics detailne

Fixné aj flexibilné služby

V rámci nášho radu produktov entargo vám ponúkame jednotné spektrum služieb s konzistentne vysokými štandardmi kvality v celej Európe. Štyri štandardizované produktové rady targospeed, targofix, targoflex a targo on-site presne spĺňajú špecifické potreby zákazníkov z automobilového priemyslu, ktoré sa týkajú prepravných lehôt a časových intervalov.

Optimalizácia procesov pre vašu logistiku obstarávania

S podporou DACHSER Automotive Logistics úspešne zdoláte komplexné výzvy dodávateľského reťazca v rámci logistiky obstarávania. Služba DACHSER Buyer’s Consolidation mimoriadne efektívne organizuje členov dodávateľského reťazca v celej Európe a severnej Afrike, ktorí zásobujú kľúčové trhy automobilového priemyslu. Naše stredisko Coordination Tower Automotive funguje ako centrálna jednotka služieb pre automobilový priemysel a jeho dodávateľské prevádzky. Práve tu sa do najmenších detailov plánujú a spoľahlivo realizujú vaše námorné prepravy. Súčasťou portfólia služieb je prijímanie a monitorovanie objednávok, plánovanie, riadenie a organizácia zvozových prepráv, colné odbavenie, ako aj výber alternatívnych leteckých alebo železničných prepravných trás.

Prehľad procesov

Naše integrované IT štruktúry zaisťujú priebežnú transparentnosť. Naše systémy riadenia prepravy Domino a Othello vám poskytujú komplexný prehľad o vašich prepravných zákazkách. Neustále tak máte prístup k detailom objednávok a podrobným informáciám o referenčných zásielkach. V rámci pozemnej prepravy realizujeme plynulú kontrolu vašich prepravných zákaziek prostredníctvom snímania čiarových kódov na každom mieste prekládky. Letecká a námorná preprava sú zároveň integrované do celosvetovo jednotného systému s homogénnym napojením na cestnú prepravu a činnosti súvisiace so skladovaním. Vďaka tomu je možné sledovanie zásielok naprieč všetkými technologickými krokmi pomocou jediného identifikačného čísla.

Vysoká kvalita ako záruka vašej bezpečnosti

Vďaka vysokej miere štandardizácie máme k dispozícii priebežné a hodnoverné metódy merania kvality našich logistických služieb. Získate prístup k automatizovaným procesom s bezchybnou dokumentáciou elektronických rozhraní, ako aj k našej efektívnej európskej prepravnej sieti, ktorá poskytne služby vášmu dodávateľskému reťazcu na úrovni najvyšších kvalitatívnych požiadaviek. Zabezpečujeme proaktívne monitorovanie kvality na zaistenie vášho dodávateľského reťazca. V rámci našej globálnej stratégie preferovaného prepravcu sa navyše môžeme spoľahnúť na konštantne vysokú úroveň kvality na všetkých stupňoch našej špičkovej siete.

Iniciatívy v oblasti udržateľnosti

Ekonomická, ekologická a spoločenská udržateľnosť sú pevne zakotvené vo firemných hodnotách a ako také sú integrálnou súčasťou nášho každodenného konania. Veľký dôraz kladieme na znižovanie emisií CO2 pri prepravách. Tento cieľ dosahujeme vysokou vyťaženosťou našich vozidiel a využívaním dvojpodlažných návesov, ako aj prevádzkovaním elektrických nákladných automobilov v rámci mestského rozvozu. Spoločnosť DACHSER navyše nakupuje veľkú časť elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým z vodných elektrární, takže približne 60 % našej globálnej spotreby energie tvorí zelená elektrina.