Kariéra Mediaroom

Pripravení na Brexit

Náš tím zameraný na Brexit položil základy dobre pracujúcej a bezpečnej logistickej siete z a do Spojeného kráľovstva. Veľa spoločností, ktoré sa spoliehajú na plynulú prepravu produktov sa však na Brexit nepripravilo. Tieto spoločnosti by sa mali pripraviť čím skôr ak, chcú v obchode pokračovať.

Pripravení na Brexit
Pripravení na Brexit

Dňa 24.12.2020 bola medzi EÚ a Veľkou Britániou uzavretá dohoda o budúcej spolupráci a obchode. Kľúčovým bodom je, že medzi EÚ a Veľkou Britániou sa na dodávky tovaru z obidvoch území nevyberajú žiadne clá. To však neznamená, že bude odstránené administratívne colné odbavenie. Všetky dokumenty a colné informácie musia naši zákazníci predložiť vopred. Mali by byť poskytnuté najmä potvrdenia o preferenčnom pôvode tovaru. Až po uvoľnení zásielky colným tímom DACHSER môže byť zásielka prijatá.

Toto platí od 01.01.2021 pre všetky zásielky medzi EÚ a Veľkou Britániou, vyňaté sú iba zásielky z EÚ do Severného Írska.

Colné odbavenie musíte mať už pred odoslaním zásielky

Pred dvoma rokmi sme založili tím expertov zameraných na Brexit, ktorých úlohou bude pomáhať našim zákazníkom udržať nepretržitú prepravu tovaru z a do Británie od roku 2021. Náš tím sa musel adaptovať a vytvoriť scenáre zabezpečujúce bezproblémovú prepravu tovaru, zodpovedajúce akémukoľvek politickému výsledku naťahujúcich sa rokovaní, vhodné pre každú možnú verziu Brexitu - od mäkkého po tvrdý. Vo Veľkej Británii a v Írsku sme zároveň zvýšili personálne stavy, aby sme dokázali udržať krok s väčšou mierou práce, týkajúcej sa colných odbavení. Naše nové IT technológie pomáhajú našim zákazníkom bezpečne a efektívne spravovať colné úkony. Aktívna účasť našich zákazníkov je však na zaručenie bezproblémového a bezpečného priebehu colných úkonov nesmierne dôležitá. Iba spoluprácou sa nám podarí optimalizovať snahy a splniť colné požiadavky tak, aby nenarušovali prepravnú sieť. Dôležitou súčasťou tohto procesu je dopredu skontrolovať, či zásielky spĺňajú všetky colné požiadavky na prepravu z a do Británie, aby sa predišlo neočakávaným zdržaniam na colnici. Predovšetkým úplnosť a kvalita colných dokladov sú nevyhnutným predpokladom pre spracovanie zásielok. Koniec koncov, bezpečný chod našej prepravnej siete je pre nás a našich zákazníkov to najdôležitejšie.

Kľúčová je správna príprava

Je dôležité, aby ste sa poriadne pripravili, iba tak totiž nájdete to správne prepravné riešenie. Ponúkame vám zoznam najdôležitejších krokov, ktoré musíte podniknúť, aby ste nám pomohli efektívne riešiť vaše objednávky:

 • Požiadajte o číslo EORI (Registračné a identifikačné číslo hospodárskeho subjektu) v krajine, v ktorej chcete vykonávať colné úkony. O britské EORI číslo môžete požiadať na nasledujúcom odkaze: Kliknite tu pre okamžité podanie online žiadosti o EORI číslo. O číslo EORI v EÚ môžete požiadať na webových stránkach jednotlivých miestnych colných orgánov.
 • Vystavte komerčnú faktúru, ktorá obsahuje všetky relevantné colné informácie. Kľudne ju môžete zaslať na ktorúkoľvek pobočku DACHSER, kde vám ju radi skontrolujeme.
 • S obchodným partnerom sa dohodnite na obchodných podmienkach Incoterms. Všetky relevantné informácie o Incoterms nájdete tu.
 • Tu nájdete kód TARIC.
 • Číslo komoditnej tarify Spojeného kráľovstva nájdete tu.
 • Prosíme vás, aby ste nám zaslali kontaktné údaje vášho zákazníka (importéra) v cieľovej krajine, vrátane jeho mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, aby sme s ním mohli prejsť colné odbavenia.
 • Prosíme vás, aby ste od zákazníka (importéra) v Spojenom kráľovstve zistili, či je potreba prejsť zjednodušeným colným vyhlásením (Entry in the Declarant’s Records, EIDR) a či má vlastný odložený účet.
 • Použite iba taký baliaci materiál, ktorý spĺňa požiadavky štandardu ISPM 15. Relevantné informácie nájdete tu.
 • Dodržiavajte špecifické požiadavky, týkajúce sa etikety na niektorých produktoch. Relevantné informácie nájdete tu.
 • Poraďte sa s daňovým odborníkom o daňových požiadavkách v krajine vývozu/dovozu. Je to dôležité, najmä ak využívate obchodné doložky DDP a EXW.
Poznámka: Bez riadneho oprávnenia nemôžete manipulovať s vašimi colnými odbaveniami

Aby sme za vás dokázali riadne plniť colné procesy importu a exportu, potrebujeme povolenie na colné zastupovanie (CRA) alebo plnú moc (POA). Takéto povolenie vytvára právnu podstatu, ktorá nám umožňuje konať vo vašom menom pri jednaní s miestnymi colnými autoritami (zastupovanie hradíte vy).

Poznámka: Aby sa predišlo zdržaniam v preprave, prosíme vás, musíme mať vaše CRA / POA pred prijatím zásielky. Relevantné formuláre vám môžeme poskytnúť v jednej z pobočiek DACHSER.

Táto predbežná kontrola pomáha zabezpečiť prepravu vášho tovaru

Pri všetkých zásielkach kontrolujeme úplnosť dokumentácie potrebnej k colnému odbaveniu. Tak predídeme akémukoľvek zdržaniu a chýbajúcej dokumentácii. Aby sme mohli zabezpečiť vašu zásielku žiadame od vás:

 • Nasledujúce dokumenty: komerčnú faktúru/proforma faktúru, dodací list, baliaci list.
 • Aby ste sa uistili, že všetky dokumenty obsahujú všetky informácie potrebné pre colné odbavenie. Na obchodnej faktúre musia byť uvedené tieto informácie: všeobecné fakturačné údaje, číslo EORI strán zapojených do obchodnej transakcie, príjemca / odosielateľ s kontaktnými údajmi, počet a typ balíkov, podrobný popis tovaru, kód TARIC, hodnota tovaru, netto / brutto hmotnosť podľa kódu TARIC, celková netto / brutto hmotnosť zásielky, počet balíkov, krajina pôvodu ako aj mena. Uistite sa, že kvalita vašich údajov je správna. Údaje sa musia zhodovať s fyzickou dodávkou.
 • Nových zákazníkov ďalej žiadame, aby nám poslali kontaktné informácie importéra (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo). Dajte importérovi vedieť, že ho bude DACHSER kontaktovať.
DACHSER ponúka nasledovné služby:
 • Aby všetky colné procesy prebehli hladko, potrebné informácie a dokumenty od vás vyžiadame dopredu.
 • Výrazne sme zväčšili naše colné tímy v Spojenom kráľovstve a v Írsku, aby sme mohli riešiť vaše colné záležitosti.
 • Naplánovali sme náhradné prepravné trasy, vrátane zásielok do Írska, aby sme sa dokázali vyhnúť prípadným zápcham na hlavných ťahoch.
 • Používame nové, nami vyvinuté, IT technológie zabezpečujúce plynulý proces colného odbavenia.
 • Založili sme interný tím projektantov, vďaka ktorým dokážeme zvládnuť akékoľvek ďalšie úlohy týkajúce sa Brexitu.
 • Ak by ste potrebovali uskladnenie v Spojenom kráľovstve alebo EÚ, neváhajte kontaktovať jednu z pobočiek DACHSER. Podľa potreby ponúkame aj možnosť uskladnenia v colnom sklade.

Na nasledujúcich odkazoch nájdete užitočné informácie o hlavných témach a úlohách spojených s Brexitom:

Najnovšie informácie od vlád

Identifikačné čísla a medzinárodné štandardy

Usmernenia týkajúce sa etikiet a obalov tovaru

Brexit checklist PDF (0,07 MB)
Kontrolný zoznam obchodnej faktúry PDF (0,27 MB)